หน้าหลัก รายวิชา เกี่ยวกับเรา ช่วยเหลือ ติดต่อเรา
  User Organizer
User Name
Password


สมัครเรียน ฟรี!!!

  User Online
ผู้เยี่ยมชม36  คน
สมาชิก0  คน

e-Learning คืออะไร?

e-Learning คือการเรียนรู้ด้วยระบบออนไลน์ผ่านทางอินทราเน็ตของฝ่ายก่อสร้างพลังความร้อน การเรียนรู้ด้วยระบบออน์ไลน์หรือ E-Learning นี้เป็นการเรียนรู้ด้วยตัวเอง ผู้เรียนจะสามารถเลือกเรียนตามความสามารถและความสนใจของตนเอง เช่น ด้านภาษา ด้านคอมพิวเตอร์ ด้านวิชาการ ด้านการปรับปรุงคุณภาพ หรือด้านอื่นๆ โดยเนื้อหาของบทเรียนจะส่งผ่าน Web Browser ไปยังผู้เรียน ซึ่งการเรียนระบบนี้ผู้เรียน ผู้สอน และเพื่อนร่วมลงทะเบียนเรียนจะสามารถติดต่อถึงกันเพื่อปรึกษา หรือแลกเปลี่ยนความคิดเห็น โดยใช้เครื่องมือการสื่อสารที่ทันสมัยเช่น Web Board หรือ E-Mail ดังนั้น E-Learning จึงเป็นการเรียนสำหรับทุกคน ทุกสถานที่และทุกเวลา TPC E-Learning เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการพัฒนาตนเองให้มีความรู้ในด้านต่างๆ โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆ เพียงแต่เข้ามาเยี่ยมเยียน Home Page ของฝ่าย แล้วเลือกลงทะเบียนเรียนหลักสูตรตามกำหนดการที่เปิดสอนเท่านั้น

วัตถุประสงค์

e-Learning มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาความรู้ ความสามารถและทักษะ ทั้งทางด้านวิชาการและวิชาชีพให้แก่ผู้ปฏิบัติงาน รวมถึงการรวบรวมความรู้ที่ผู้ปฏิบัติงานมีอยู่มาพัฒนาเป็นบทเรียนออนไลน์และเผยแพร่แก่เพื่อนร่วมงานอื่นๆ

e-Learning เหมาะกับใครบ้าง

e-Learning เหมาะกับผู้สนใจทุกคนที่ต้องการพัฒนาความรู้ และความสามารถจากการศึกษาด้วยตนเองเพื่อให้พร้อมและเหมาะสมกับหน้าที่การงานที่ทำในปัจจุบัน ผู้เรียนนอกจากจะไม่เสียค่าใช้จ่ายในการเรียน ยังสามารถเรียนได้ทุกเวลาไม่ว่าจะหลังเลิกงานหรือในวันหยุด ซึ่งจะประหยัดทั้งเวลาและค่าใช้จ่ายแทนการเดินทางไปเข้าเรียนด้วยตนเอง

ประโยชน์ที่ได้รับ

  1. ได้พัฒนาความรู้ในหลักสูตรที่สนใจ
  2. ในบางหลักสูตร สามารถลงประวัติการเรียนและนับ Man Day ในการอบรมของฝ่ายได้
  3. ปรับปรุงตนเองให้มีความพร้อมที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่อยู่เสมอ
  4. สามารถสอบถามหรือขอคำแนะนำจากผู้สอน หรือเพื่อนร่วมลงทะเบียนได้โดยตรงและเป็นการส่วนตัว

รูปแบบการเรียนการสอน

e-Learning ออกแบบเพื่อให้ผู้เรียนสามารถเข้าลงทะเบียนเรียนหลักสูตรต่างๆ ที่ตนสนใจ โดยมี features ต่างๆ ช่วยให้ผู้เรียนจัดหลักสูตร วางแผนการเรียน และเข้าร่วมในหลักสูตรต่างๆ ได้ เนื่องจากการเรียนในลักษณะนี้เป็นการเรียนด้วยตนเอง e-Learning จึงทำหน้าที่เหมือนผู้จัดการที่กำหนดลำดับเนื้อหาของบทเรียน นำส่งบทเรียนผ่านทางเครือข่ายคอมพิวเตอร์ไปยังผู้เรียน ทำการติดตามและประเมินผลผู้เรียนจนจบหลักสูตร

หลักสูตร

ในแต่ละหลักสูตรจะประกอบด้วยรายละเอียดของหลักสูตร ได้แก่ โครงสร้างหลักสูตร เนื้อหา บทเรียน เอกสารประกอบการเรียน (หากมี) วันเริ่มเรียน และรายละเอียดของผู้สอน

ห้องเรียน (Classroom)

เมื่อลงทะเบียนเรียนใน e-Learning ผู้เรียนจะไม่ได้เรียนคนเดียว โดยผู้เรียนสามารถตรวจสอบรายชื่อเพื่อนร่วมลงทะเบียนเรียนได้โดยเข้าไปใน "ห้องเรียน (Classroom)" ของแต่ละหลักสูตร ซึ่งในนี้จะมี "กระดานข่าว (Message Board)" ที่จะเป็นเครื่องมือให้ผู้เรียนสามารถติดต่อกับผู้สอน หรือร่วมสนทนากับผู้เรียนคนอื่นๆ ได้

บทเรียน (Lessons)

เมื่อเข้าไปในหัวข้อ "บทเรียน (Lesson)" ของแต่ละหลักสูตรก่อนหลักสูตรเปิด ผู้เรียนจะสามารถทราบได้ว่าหลักสูตรนี้ประกอบด้วยบทเรียนอะไรบ้าง จะมีการทดสอบหรือการบ้านอะไรบ้าง และหากเมื่อหลักสูตรนั้นเปิดสอนแล้ว ผู้เรียนก็จะสามารถเข้าอ่านบทเรียน ทำแบบทดสอบหรือการบ้านได้ตามกำหนดเวลาที่แจ้งไว้ล่วงหน้า

แฟ้ม (Folders)

ในหัวข้อ "แฟ้ม (Folders)" ผู้เรียนสามารถทำการจดบันทึกออนไลน์ได้อย่างสะดวก

ปฏิทิน (Calendar)

หัวข้อ "ปฏิทิน (Calendar)" จะช่วยให้ผู้เรียนจัดการกับตารางสอนได้ โดยผู้เรียนจะทราบถึงกำหนดการส่งการบ้าน แบบทดสอบหรือตารางการเรียนหลักสูตรต่างๆ ของตนเองได้


Copyright © 2011 www.psru.ac.th, All rights reserved.
license agreement Version : 3.0