หน้าหลัก รายวิชา เกี่ยวกับเรา ช่วยเหลือ ติดต่อเรา
  User Organizer
User Name
Password


สมัครเรียน ฟรี!!!

  User Online
ผู้เยี่ยมชม14  คน
สมาชิก0  คน

รายวิชาคอมพิวเตอร์
1010 : การใช้งาน LMS Learn Square
C : เนื้อหารายวิชาคอมพิวเตอร์เพื่อการสอบพื้นฐาน 3 รายวิชา
C111100 : คอมพิวเตอร์เพื่อการบันเทิงเริงรมย์
C1234 : คอมพิวเตอร์
C1254 : การจัดการเหมืองข้อมูล
C1551 : คอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย
C2555 : Microsoft office2010
C4444 : การใช้งานLMS
C777 : คอมพิวเตอร์เบื้องต้น
C9999 : การใช้งานระบบ PSRU Loan System
C9999 : การใช้งานฐานข้อมูลออนไลน์
Comp116 : วิทยาการคอมพิวเตอร์
COMP342 : วิศวกรรมซอฟต์แวร์ (Software Engineering) -(อ.รติวัฒน์ ปารีศรี)
COMP375 : คอมพิวเตอร์ช่วยสอน
Comp389 : คอมพิวเตอร์กราฟิกและสื่อประสม (อ.ภาวินี อินทร์ทอง)
COMP491 : สัมมนาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (อ.รติวัฒน์ ปารีศรี)
GECS105 : เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต
ICOM211 : ระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศเพื่อการบริหาร จัดการทางอุตสาหกรรม
INFO332 : การพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์(อ.รติวัฒน์ ปารีศรี)
INFO333 : การบริหารและควบคุมโครงการซอฟต์แวร์(อ.รติวัฒน์ ปารีศรี)
INFO411 : สังคมยุคดิจิตอล (Digital Social) 3(2-2-5)
MOS59 : ติวสอบ MOS Word 2010

Copyright © 2011 www.psru.ac.th, All rights reserved.
license agreement Version : 3.0