หน้าหลัก รายวิชา เกี่ยวกับเรา ช่วยเหลือ ติดต่อเรา
  User Organizer
User Name
Password


สมัครเรียน ฟรี!!!

  User Online
ผู้เยี่ยมชม59  คน
สมาชิก0  คน

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
ทอ.อบ.1 : องค์ประกอบศิลป์สำหรับงานออกแบบ
CERA371 : เตาเผาและการเผาเซรามิกส์ 2
CONS362 : วิศวกรรมขนส่ง (Transportation Engineering)
DESI233 : การสร้างหุ่นจำลอง (อ.พรชัย ปานทุ่ง)
DESI341 : คอมพิวเตอร์ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมขั้นสูง (อ.ชาติชาย จันทร์ประทีป)
DESI361 : การออกแบบผลิตภัณฑ์เอกลักษณ์ไทย 3(2-2-5)
ELTC325 : ไมโครโปรเซสเซอร์และไมโครคอลโทรเลอร์
ELTC327 : วงจรดิจิตอลและการออกแบบวงจรลอจิก
ENGI111 : เขียนแบบวิศวกรรม (ดร.เอื้อบุญ ที่พึ่ง)
ICOM114 : โครงสร้างข้อมูลและเทคนิคการโปรแกรมคอมพิวเตอร์
LOEN111 : การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน (Logistics and Supply Chain Management)
LOEN356 : ระบบการจัดการสินค้าคงคลังและคลังสินค้า (Inventory and Warehouse Management)
TE : Concrete Technology

Copyright © 2011 www.psru.ac.th, All rights reserved.
license agreement Version : 3.0