หน้าหลัก รายวิชา เกี่ยวกับเรา ช่วยเหลือ ติดต่อเรา
  User Organizer
User Name
Password


สมัครเรียน ฟรี!!!

  User Online
ผู้เยี่ยมชม51  คน
สมาชิก0  คน

คณะวิทยาการจัดการ
AB123 : การพัฒนาประสิทธิภาพในการทำงาน
AC 101 : การบัญชีทั่วไป (ผศ.พัชรินทรา)
AC 321 : การบัญชีชั้นสูง 1 ADVANCED ACCOUNTING 1
AC 362 : ระบบสารสนเทศทางการบัญชี
AC211 : การบัญชีชั้นกลาง 1
AC231 : การบัญชีต้นทุน 2 (Cost Accounting 2) / AC232
AC251 : การภาษีอากร
AC251 : การภาษีอากร 1
BA 330 : การจัดการการผลิต
BA.412 : ระเบียบวิธีวิจัยทางธุรกิจ
BA234 : การใช้โปรแกรมสำเร็จรูปสำหรับงานธุรกิจ (Software Package for Business)
BA313 : การเป็นผู้ประกอบการ (Entrepreneurship)
BA361 : ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ (Management Information System)
BA363 : ธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Commerce)
BA493 : สัมมนาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
COMM111 : หลักนิเทศศาสตร์
comm316 : การวิจัยนิเทศศาสตร์ ( Research in Communication Arts) 3(3- 0-6) ( Research in Communication Arts) การวิจัยนิเทศาศตร์
Comm322 : หลักสูตรนิเทศศาสตร์ การสื่อสารเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
EC261 : เศรษฐศาสตร์อุตสาหกรรม (Industrial Economics)
MK213 : การจัดการผลิตภัณฑ์และราคา (Product and Pricing Management)
MK223 : การจัดการขาย (Sales Management)
MK232 : ศิลปะการขาย (Salesmanship)
MK312 : การตลาดบริการ
MS : การจัดการสินค้าคงคลังด้วยคอมพิวเตอร์ (Inventory Management by Computers)
MS : อบรบ e-Learning
MS 238 : สถิติสำหรับธุรกิจและการจัดการ
MS336 : การจัดการระบบเครือข่ายและการสื่อสารข้อมูลธุรกิจด้วยคอมพิวเตอร์
PM 441 : การบรรณาธิกร
PM343 : การเขียนบทความและสารคดี
PR.447 : การผลิตและการจัดรายการวิทยุโทรทัศน์เพื่อการประชาสัมพันธ์
TH113 : หลักการมัคคุเทศก์ (Principles of Tour Guide)
ws0041 : การพัฒนาบุคลิกภาพ

Copyright © 2011 www.psru.ac.th, All rights reserved.
license agreement Version : 3.0