หน้าหลัก รายวิชา เกี่ยวกับเรา ช่วยเหลือ ติดต่อเรา
  User Organizer
User Name
Password


สมัครเรียน ฟรี!!!

  User Online
ผู้เยี่ยมชม51  คน
สมาชิก0  คน

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
BIOL130 : สัตววิทยา
CHEM111 : เคมีทั่วไป
CHEM111 : เคมีทั่วไป sec2
CHEM251 : ชีวเคมีพื้นฐาน
CHEM263 : เคมีวิเคราะห์ 1
CHEM473 : เอกสารประกอบการสอน เคมีเกี่ยวกับยา (ผศ.ดร. วิษณุ ธงไชย)
CHEM473 : ตำราเคมีเกี่ยวกับยา (วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี)
COMP111 : ระบบปฏิบัติการ
COMP233 : ระบบฐานข้อมูล
COMP241 : การวิเคราะห์และออกแบบระบบ
COMP331 : ระบบจัดการฐานข้อมูล(อ.รติวัฒน์ ปารีศรี)
COMP342 : วิศวกรรมซอฟท์แวร์
COMP352 : การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์ด้านฐานข้อมูล (อุไรวรรณ์ รักผกาวงศ์)
COMP367 : เครือข่ายไร้สายและอุปกรณ์เคลื่อนที่
ENV100 : พื้นฐานทางวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
ENVI347 : ทรัพยากรนันทนาการและการจัดการ
ENVI442 : การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
GEES142 : ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม
GEES142 : Life and Environment (ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม)
GESC1415 : วิทยาศาสตร์เพื่อคุณภาพชีวิต
HSCI230 : เพศศึกษา
INFO113 : เทคโนโลยีแพลตฟอร์มคอมพิวเตอร์
INFO252 : เครือข่าย
INFO352 : เครือข่ายคอมพิวเตอร์และการกระจาย
INFO361 : ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร(รติวัฒน์ ปารีศรี)
MATH113 : พื้นฐานแคลคูลัส
MATH118 : แคลคูลัส1(Calculus1) (อาจารย์รัชดาภรณ์ ทิมัน และ อาจารย์ศริญณา มาปลูก)
MATH121 : หลักการทางคณิตศาสตร์ ( อ.วิโรจน์ ติ๊กจ๊ะ)
MATH1519 : แคลคูลัสและเรขาคณิตวิเคราะห์1
MATH273 : คณิตศาสตร์เต็มหน่วย
MATH322 : ทฤษฎีเซต
PHSC140 : กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา 1
PHYS351 : ฟิสิกส์เบื้องต้น (Elementary Physics)
SC555 : จุลชีววิทยาสิ่งแวดล้อม
SCCOM211 : การเขียนโปรแกรมภาษาคอมพิวเตอร์
SCI123 : การจัดการฐานข้อมูล
SCI9867 : Internet Network
SCI9999 : การออกแบบระบบเครือข่าย
SCI9999 : คอมพิวเตอร์เบื้องต้น(นายพิสุทธิ์ ธิแก้ว)
STAT 112 : สถิติวิเคราะห์ (อาจารย์ ดร.ณัฏฐินี ดีแท้)
STAT111 : หลักสถิติ
STAT432 : โปรแกรมประยุกต์ด้านสถิติและวิจัย (อ.บัญชา)
วท.สว.202 : พลังงานกับสิ่งแวดล้อม

Copyright © 2011 www.psru.ac.th, All rights reserved.
license agreement Version : 3.0