หน้าหลัก รายวิชา เกี่ยวกับเรา ช่วยเหลือ ติดต่อเรา
  User Organizer
User Name
Password


สมัครเรียน ฟรี!!!

  User Online
ผู้เยี่ยมชม46  คน
สมาชิก0  คน

คณะครุศาสตร์
1036703 : การจัดการนวัตกรรมและสารสนเทศ
ECED211 : จิตวิทยาพัฒนาการสำหรับเด็กปฐมวัย
ED : การศึกษาพิเศษและการศึกษาแบบเรียนรวม (Special Education and Inclusive Education)
ED 1234 : กฏหมายการศึกษาไทย
ED001 : เทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษา
ED002 : กราฟิกคอมพิวเตอร์เบื้องต้น
ED111 : การศึกษาปฐมวัย Early childhood Education (ดร.ปิยลักษณ์ พฤกษะวัน)
EDTC736 : e-Learning การเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ดร.บัญชา)
EDTR732 : การออกแบบการเรียนการสอนเพื่อการพัฒนา (Instructional Design for Development)
EDU242 : การวิจัยการศึกษา (นางสาวพัชราวลัย มีทรัพย์)
EDUC 104 : จิตวิทยาสำหรับครู
EDUC 231 : นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา(ผศ.สมหมาย กาญจนโชติ)
EDUC 251 : จิตวิทยาสำหรับครู
EDUC 305 : กฎหมายการศึกษาไทย
educ111 : ภาษาไทยสำหรับครู(อ.นภาพร)
EDUC112 : ภาษาอังกฤษสำหรับครู (อ.ภาวิณี เดชเทศ)
EDUC225 : ภาษามือ (นางสาวกาญจนา สุขพิทักษ์)
EDUC232 : นวัตกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารทางการศึกษา (ดร.บัญชา)
EDUC241 : การวัดผลและประเมินผลการศึกษา
EDUC251 : จิตวิทยาสำหรับครู หลักสูตร คบ.60 ฉบับปรับปรุง (ผศ.ดร.ภาวิดา มหาวงศ์)
EDUC331 : การสร้างสื่อการเรียนการสอน (ดร.บัญชา)
EDUC761 : เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษา (Dr.Buncha)
GEHU 103 : พฤติกรรมมนุษย์กับการพัฒนาตน
PEED311 : หลักวิทยาศาสตร์การฝึกกีฬา (นันทิภาคย์ พวงสถิตย์)
PGED 474 : เทคนิคหางานและการสร้างงาน (เลือกเสรี)
PGED311 : จิตวิทยาบุคลิกภาพ (อ.เบญญาพัชร์ วันทอง)
PGED331 : ทฤษฎีและปฏิบัติการทางจิตวิทยาสังคม (อ.จอมขวัญ รัตนกิจ)
PSED1235 : .พฤติกรรม(อัญญณี)
sped 1121 : จิตวิทยาเด็กที่มีความต้องการพิเศษ

Copyright © 2011 www.psru.ac.th, All rights reserved.
license agreement Version : 3.0