หน้าหลัก รายวิชา เกี่ยวกับเรา ช่วยเหลือ ติดต่อเรา
  User Organizer
User Name
Password


สมัครเรียน ฟรี!!!

  User Online
ผู้เยี่ยมชม56  คน
สมาชิก0  คน

EDUC232: นวัตกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารทางการศึกษา (ดร.บัญชา) (1 มิ.ย. - 1 มิ.ย. 63)
 
ชื่อหลักสูตร : EDUC232:นวัตกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารทางการศึกษา (ดร.บัญชา)
ผู้สร้างหลักสูตร : Lekpijit99
ระยะเวลา : 1 วัน

เนื้อหา :
คำอธิบายรายวิชา
แนวคิด ทฤษฎี เกี่ยวกับเทคโนโลยีและนวัตกรรมการสื่อสารการศึกษาที่ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้ เทคโนโลยีสารสนเทศ การวิเคราะห์ปัญหาที่เกิดจากการใช้นวัตกรรม เทคโนโลยีสารสนเทศ แหล่งเรียนรู้และ เครือข่ายการเรียนรู้ การออกแบบ การสร้าง การนำไปใช้ การประเมิน และการปรับปรุงนวัตกรรม

สาระการเรียนรู้
- แนวคิด ทฤษฎี เกี่ยวกับเทคโนโลยีและนวัตกรรม
- การสื่อสารการศึกษาที่ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้
- เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT)
- การวิเคราะห์ปัญหาที่เกิดจากการใช้นวัตกรรม เทคโนโลยีสารสนเทศ แหล่งเรียนรู้ และเครือข่ายการเรียนรู้
- การออกแบบ การสร้าง การนำไปใช้ การประเมิน และการปรับปรุงนวัตกรรม

วัตถุประสงค์ :
เมื่อนักศึกษาเรียนรายวิชานี้แล้ว นักศึกษามีสมรรถนะที่ต้องการในด้านต่างๆ ดังนี้
1.1 รู้และเข้าใจในแนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับเทคโนโลยีและนวัตกรรมการสื่อสารการศึกษาที่ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้เทคโนโลยีสารสนเทศ
1.2 มีทักษะการสื่อสาร และใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ อย่างมีคุณธรรมและจริยธรรม
1.3 มีทักษะในการใช้เทคโนโลยีการศึกษาร่วมสมัยได้อย่างหลากหลาย
1.4 สามารถออกแบบนวัตกรรมเพื่อการสร้างและปรับปรุงได้
1.5 สามารถสร้าง นำไปใช้ และประเมินนวัตกรรมได้

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม :
นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิตทุกสาขาวิชา

เอกสารอ้างอิง :
กิดานันท์ มลิทอง. (2548). เทคโนโลยีและการสื่อสารเพื่อการศึกษา. กรุงเทพฯ: อรุณการพิมพ์.
กิดานันท์ มลิทอง. (2548). ไอซีทีเพื่อการศึกษา. กรุงเทพฯ: อรุณการพิมพ์.
จินตวีร์ คล้ายสังข์. (2554). หลักการออกแบบเว็บไซต์ทางการศึกษา : ทฤษฎีสู่การปฏิบัติ. กรุงเทพฯ: โครงการตำราอีเลิร์นนิ่ง โครงการมหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา.
จินตวีร์ คล้ายสังข์. (2556). อีเลิร์นนิ่งคอร์สแวร์ : แนวคิดสู่การปฏิบัติ สำหรับการเรียนการสอน อีเลิร์นนิ่งในทุกระดับ. กรุงเทพฯ: สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ชลิยา ลิมปิยากร. (2536). เทคโนโลยีการศึกษา. กรุงเทพฯ: ฝ่ายเอกสารตำรา สถาบันราชภัฏธนบุรี.
ชัยยงค์ พรหมวงศ์. (2523). แนวคิดเทคโนโลยีการศึกษา. ใน เอกสารการสอนชุดวิชาเทคโนโลยีและ สื่อสารการศึกษา หน่วยที่ 1 (หน้า 1-70). นนทบุรี: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.
บัญชา สำรวยรื่น. (2557). นวัตกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารทางการศึกษา. พิษณุโลก: เอกสารประกอบการสอน คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม.
บุญเกื้อ ควรหาเวช. (2542). นวัตกรรมการศึกษา. (พิมพ์ครั้งที่ 4). นนทบุรี: SR Printing.
ยืน ภู่วรรณ, และสมชาย นำประเสริฐชัย. (2546). ไอซีทีเพื่อการศึกษาไทย. กรุงเทพฯ: ซีเอ็ดยูเคชั่น.
สมหมาย กาญจนโชติ. (2549). เทคโนโลยีการศึกษา. พิษณุโลก: คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ พิบูลสงคราม.
อรจรีย์ ณ ตะกั่วทุ่ง (ผู้แปล). (2545). สุดยอดการพัฒนาการเรียนการสอน : Differentiated instructional strategies / Gayle Gregory & Carolyn Chapman. กรุงเทพฯ : เบรนเน็ต.
เอกวิทย์ แก้วประดิษฐ์. (2545). เทคโนโลยีการศึกษา : หลักการและแนวคิดสู่ปฏิบัติ. สงขลา: คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ.

รายละเอียดผู้สร้างหลักสูตร:
 Lekpijit99
อาจารย์ประจำคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

Copyright © 2011 www.psru.ac.th, All rights reserved.
license agreement Version : 3.0