หน้าหลัก รายวิชา เกี่ยวกับเรา ช่วยเหลือ ติดต่อเรา
  User Organizer
User Name
Password


สมัครเรียน ฟรี!!!

  User Online
ผู้เยี่ยมชม29  คน
สมาชิก0  คน

ENV100: พื้นฐานทางวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
 
ชื่อหลักสูตร : ENV100:พื้นฐานทางวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
ผู้สร้างหลักสูตร : Thunwadee
ระยะเวลา : 1 วัน

เนื้อหา :
คำอธิบายรายวิชา
ความหมายและขอบเขตของสิ่งแวดล้อม สมดุลในธรรมชาติ วิวัฒนาการความสัมพันธ์ในระบบสิ่งแวดล้อม มลพิษและปัญหาสิ่งแวดล้อมกับการแก้ไขและป้องกัน การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ การค้นข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อม ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับปฏิบัติการด้านสิ่งแวดล้อม

วัตถุประสงค์ :
1. เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจความหมายและขอบเขตของสิ่งแวดล้อม
2. เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสมดุลในธรรมชาติ วิวัฒนาการความสัมพันธ์ในระบบสิ่งแวดล้อม
3. เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับมลพิษและปัญหาสิ่งแวดล้อมกับการแก้ไขและป้องกัน
4. เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
5. เพื่อให้มีความรู้ความสามารถในการค้นข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อม
6. เพื่อให้มีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับปฏิบัติการด้านสิ่งแวดล้อม

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม :
นักศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมชั้นปีที่ 1

เอกสารอ้างอิง :
1.กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม. 2535. พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พุทธศักราช 2535 และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง. กรุงเทพฯ: กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
2.เกษม จันทร์แก้ว. 2547. การจัดการสิ่งแวดล้อมแบบผสมผสาน. พิมพ์ครั้งที่ 2. กรุงเทพฯ: สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
3.เกษม จันทร์แก้ว. 2551. วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม. พิมพ์ครั้งที่ 7. กรุงเทพฯ: สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
4.คณะกรรมการวิชาสิ่งแวดล้อม เทคโนโลยีและชีวิต. 2553. สิ่งแวดล้อมเทคโนโลยีและชีวิต พิมพ์ครั้งที่ 10 กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
5.จิรากรณ์ คชเสนี. 2551. มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม. พิมพ์ครั้งที่ 5. กรุงเทพฯ: สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย.
6.ชัชพล ทรงสุนทรวงศ์. 2553. มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม. พิมพ์ครั้งที่ 5. กรุงเทพฯ: สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
7.ประยูร วงศ์จันทรา. 2555. วิทยาการสิ่งแวดล้อม. มหาสารคราม: สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยมหาสารคราม.
8.ศศินา ภารา. 2550. ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม. กรุงเทพฯ: เอ็กซเปอร์เน็ท.
9.สวัสดิ์ โนนสูง. 2553. ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม. พิมพ์ครั้งที่ 3. กรุงเทพฯ: โอเดียนสโตร์.
10.สุกาญจน์ รัตนเลิศนุสรณ์. 2550. หลักการจัดการสิ่งแวดล้อมแบบยั่งยืน.กรุงเทพฯ: สมาคมส่งเสริม เทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น).

รายละเอียดผู้สร้างหลักสูตร:
 Thunwadee

Copyright © 2011 www.psru.ac.th, All rights reserved.
license agreement Version : 3.0