หน้าหลัก รายวิชา เกี่ยวกับเรา ช่วยเหลือ ติดต่อเรา
  User Organizer
User Name
Password


สมัครเรียน ฟรี!!!

  User Online
ผู้เยี่ยมชม55  คน
สมาชิก0  คน

GELW1355: กฎหมายสำหรับการดำเนินชีวิต (อาจารย์พิมล เกษมเสาวภาคย์)
 
ชื่อหลักสูตร : GELW1355:กฎหมายสำหรับการดำเนินชีวิต (อาจารย์พิมล เกษมเสาวภาคย์)
ผู้สร้างหลักสูตร : phimol_law
ระยะเวลา : 3 วัน

เนื้อหา :
กฎหมายสำหรับการดำเนินชีวิต เป็นกฎหมายที่ให้ความรู้พื้นฐานด้านกฎหมายเกี่ยวกับชีวิตประจำวัน ซึ่งเนื้อหาประกอบด้วย ประวัติความเป็นมาของกฎหมาย ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายรัฐธรรมนูญ ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายอาญา และวิธีพิจารณาความอาญา และพระราชบัญญัติที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวัน

วัตถุประสงค์ :
1. เพื่อให้นักศึกษาและผู้ที่สนใจเข้าถึงความรู้กฎหมายได้
2. เพื่อให้นักศึกษาและผู้ที่สนใจนำกฎหมายไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม :
นักศึกษาและผู้ที่สนใจ

เอกสารอ้างอิง :
เอกสารประกอบการสอนรายวิชา GELW1355 กฎหมายสำหรับการดำเนินชีวิต

รายละเอียดผู้สร้างหลักสูตร:
 phimol_law

Copyright © 2011 www.psru.ac.th, All rights reserved.
license agreement Version : 3.0