หน้าหลัก รายวิชา เกี่ยวกับเรา ช่วยเหลือ ติดต่อเรา
  User Organizer
User Name
Password


สมัครเรียน ฟรี!!!

  User Online
ผู้เยี่ยมชม61  คน
สมาชิก0  คน

วท.สว.202: พลังงานกับสิ่งแวดล้อม
 
ชื่อหลักสูตร : วท.สว.202:พลังงานกับสิ่งแวดล้อม
ผู้สร้างหลักสูตร : Quan
ระยะเวลา : 26 วัน

เนื้อหา :
ความหมาย ประเภท แหล่งที่มา ความสำคัญ และการใช้ประโยชน์ของพลังงานประเภทต่างๆ สถานการณ์และวิกฤติการณ์พลังงานของโลกและประเทศไทย ผลกระทบของการใช้พลังงานต่อสิ่งแวดล้อม การอนุรักษ์พลังงาน การพัฒนาแหล่งพลังงานสำหรับอนาคต พลังงานทดแทน นโยบายและแผนด้านพลังงานของประเทศไทย

วัตถุประสงค์ :
1. ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าเกี่ยวกับความหมาย ประเภท แหล่งที่มา ความสำคัญ และการใช้ประโยชน์ของพลังงานประเภทต่าง ๆ
2. ผู้เรียนทราบถึงการพัฒนาแหล่งพลังงานสำหรับอนาคต พลังงานทดแทน
3. ผู้เรียนทราบถึงสถานการณ์ วิกฤตการณ์พลังงานของโลกและของประเทศไทย นโยบายพลังงานของประเทศ และผลกระทบจากการใช้พลังงานต่อสิ่งแวดล้อม
4. ให้มีจิตสำนึกและความรับผิดชอบต่อการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม :
นักศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม

เอกสารอ้างอิง :
สุขสมาน สังโยคะ (2555) เอกสารประกอบการสอนรายวิชาพลังงานกับสิ่งแวดล้อม. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. 279 หน้า

รายละเอียดผู้สร้างหลักสูตร:
 Quan

Copyright © 2011 www.psru.ac.th, All rights reserved.
license agreement Version : 3.0