หน้าหลัก รายวิชา เกี่ยวกับเรา ช่วยเหลือ ติดต่อเรา
  User Organizer
User Name
Password


สมัครเรียน ฟรี!!!

  User Online
ผู้เยี่ยมชม27  คน
สมาชิก0  คน

GEES142: ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม
 
ชื่อหลักสูตร : GEES142:ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม
ผู้สร้างหลักสูตร : rungpetchk
ระยะเวลา : 11 วัน

เนื้อหา :
ความหมาย ความสำคัญของทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม ความสัมพันธ์เชิงระบบระหว่างมนุษย์กับสิ่งแวดล้อม การพัฒนาและการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ การอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพในท้องถิ่น การดำเนินกิจกรรมโดยใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม การมีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและพลังงาน การส่งเสริม บำรุงรักษาและคุ้มครองคุณภาพของสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติตามหลักการพัฒนาที่ยั่งยืน

วัตถุประสงค์ :
1. เพื่อให้นักศึกษาเกิดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างชีวิตกับสิ่งแวดล้อม
2. เพื่อให้นักศึกษามีจิตสำนึกและความรับผิดชอบในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
3. เพื่อให้นักศึกษามีส่วนร่วม และมีทักษะในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
4. สามารถดูแลรักษา และพัฒนาสิ่งแวดล้อมซึ่งนำไปสู่การมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม :
นักศึกษาระดับปริญญาตรี

รายละเอียดผู้สร้างหลักสูตร:
 rungpetchk

Copyright © 2011 www.psru.ac.th, All rights reserved.
license agreement Version : 3.0