หน้าหลัก รายวิชา เกี่ยวกับเรา ช่วยเหลือ ติดต่อเรา
  User Organizer
User Name
Password


สมัครเรียน ฟรี!!!

  User Online
ผู้เยี่ยมชม50  คน
สมาชิก0  คน

BA363: ธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Commerce)
 
ชื่อหลักสูตร : BA363:ธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Commerce)
ผู้สร้างหลักสูตร : Thidaratw
ระยะเวลา : 135 วัน

เนื้อหา :
หลักการเบื้องต้นของระบบอินเตอร์เน็ต โครงสร้างพื้นฐานของระบบการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ และหลักการเบื้องต้นในการจัดการทางธุรกิจรูปแบบใหม่ การค้าแบบธุรกิจกับธุรกิจ การค้าแบบธุรกิจกับลูกค้า การค้าแบบธุรกิจกับองค์กรธุรกิจขนาดใหญ่ ระบบการแลกเปลี่ยนข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์หรือ EDI ระบบการรับจ่ายเงินบนอินเทอร์เน็ต ระบบความปลอดภัย ปัญหาและอุปสรรคของการค้าอิเล็กทรอนิกส์ การพัฒนาและจัดตั้งเว็บไซต์ การจดโดเมนเนม รวมทั้งศึกษาระบบการจัดส่งสินค้า การจัดการวัสดุ การขนส่งสินค้า และศึกษาถึงแนวโน้มรูปแบบและเทคโนโลยีของการค้าอิเล็กทรอนิกส์ในอนาคต

วัตถุประสงค์ :
1. เพื่อให้นักศึกษาทราบถึงโครงสร้างพื้นฐานและหลักการในการจัดการธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์
2. เพื่อให้นักศึกษาทราบขั้นตอนและวิธีการในการจัดการธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
3. เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจ สามารถนำมาประยุกต์ใช้ในกรณีศึกษา และสร้างเว็บไซต์จำลองในการดำเนินธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม :
นักศึกษาสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

รายละเอียดผู้สร้างหลักสูตร:
 Thidaratw

Copyright © 2011 www.psru.ac.th, All rights reserved.
license agreement Version : 3.0