หน้าหลัก รายวิชา เกี่ยวกับเรา ช่วยเหลือ ติดต่อเรา
  User Organizer
User Name
Password


สมัครเรียน ฟรี!!!

  User Online
ผู้เยี่ยมชม64  คน
สมาชิก0  คน

PA141 : การบริหารและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ภาครัฐ
 
ชื่อหลักสูตร : PA141 :การบริหารและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ภาครัฐ
ผู้สร้างหลักสูตร : chot199
ระยะเวลา : 1 วัน

เนื้อหา :
ปรัชญา ความเป็นมา แนวคิด และนโยบายการบริหารทรัพยากรมนุษย์ โดยเน้นในองค์กรภาครัฐ ตั้งแต่การวางแผน การสรรหา การคัดเลือก การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ การฝึกอบรม การธำรงรักษา และการประเมินผลการปฏิบัติงาน การเลื่อนตำแหน่ง การปรับเปลี่ยน หมุนเวียนโยกย้ายการเสริมสร้างขวัญกำลังใจ การออกจากงาน ตลอดจนวิเคราะห์สภาพแวดล้อมที่มีผลต่อการบริหารทรัพยากรมนุษย์ภาครัฐ

วัตถุประสงค์ :
1. เพื่อให้นักศึกษา มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับปรัชญา ความเป็นมา แนวคิด และนโยบายการบริหารทรัพยากรมนุษย์ โดยเน้นในองค์กรภาครัฐ ตั้งแต่การวางแผน การสรรหา การคัดเลือก การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ การฝึกอบรม การธำรงรักษา
2. เพื่อให้นักศึกษา มีความรู้และความเข้าใจในการใช้เทคนิค การประเมินผลการปฏิบัติงาน การเลื่อนตำแหน่ง การปรับเปลี่ยน หมุนเวียนโยกย้ายการเสริมสร้างขวัญกำลังใจ การออกจากงาน
3. เพื่อให้นักศึกษา สามารถวิเคราะห์สภาพแวดล้อมที่มีผลต่อการบริหารทรัพยากรมนุษย์ภาครัฐ

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม :
นักศึกษาสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ เอกการบริหารงานยุติธรรมและกฏหมาย/53 ก.1 เอกการปกครองท้องถิ่น/55 ก.1 ก.2

เอกสารอ้างอิง :
เกรียงศักดิ์ เขียวยิ่ง. (2550). การบริหารทรัพยากรมนุษย์. กรุงเทพฯ : บริษัท เอ็กซเปอร์เน็ท จำกัด.
กลุ่มสื่อสารองค์กร สำนักงาน กพ. (2550). การบริหารทรัพยากรบุคคล. โฉมหน้าที่เปลี่ยนไป. กรุงเทพฯ: สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน. กลุ่มสื่อสารองค์กร.
นิสอารก์ เวชยานนท์. (2551). มิติใหม่ในการบริหารทุนมนุษย์. กรุงเทพฯ : บริษัท กราฟิโก ซิสเติมส์ จำกัด.
พิชิต เทพวรรณ์. (2554). การจัดการทรัพยากรมนุษย์เชิงกลยุทธ์ : แนวคิดและกลยุทธ์เพื่อให้ความเปรียบเทียบทางการแข่งขัน. กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์โฟรเพซ.
วิชัย โถสุวรรณจินดา. (2551). การบริหารทรัพยากรมนุษย์. กรุงเทพฯ : บริษัท ธนธัชการพิมพ์ จำกัด.
วิโรจน์ ลักขณาอดิศร. (2551). กลยุทธ์ HR ที่จับต้องได้. กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์ ส.ส.ท.
สัมฤทธิ์ ยศสมศักดิ์. (2549). การบริหารทรัพยากรมนุษย์ : หลักการและแนวคิด. กรุงเทพฯ : ห้างหุ้นส่วน จำกัดเวิลด์เทรด ประเทศไทย.

รายละเอียดผู้สร้างหลักสูตร:
 chot199
e-mail: Chot_psru@hotmail.com
tel. 087-3137256

Copyright © 2011 www.psru.ac.th, All rights reserved.
license agreement Version : 3.0