หน้าหลัก รายวิชา เกี่ยวกับเรา ช่วยเหลือ ติดต่อเรา
  User Organizer
User Name
Password


สมัครเรียน ฟรี!!!

  User Online
ผู้เยี่ยมชม56  คน
สมาชิก0  คน

ECED211: จิตวิทยาพัฒนาการสำหรับเด็กปฐมวัย
 
ชื่อหลักสูตร : ECED211:จิตวิทยาพัฒนาการสำหรับเด็กปฐมวัย
ผู้สร้างหลักสูตร : ood2009
ระยะเวลา : 23 วัน

เนื้อหา :
พัฒนาการเด็กปฐมวัยในช่วงอายุแรกเกิด – ๖ ปี ทฤษฎี หลักการและแนวคิดที่เกี่ยวกับการพัฒนาเด็กปฐมวัย วิธีการศึกษาพัฒนาการเด็กปฐมวัย แนวคิดและหลักการอบรมเลี้ยงดูเด็กปฐมวัย รูปแบบการอบรมเลี้ยงดู ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพัฒนาการเด็กปฐมวัย ปัญหาการอบรมเลี้ยงดูเด็กในประเทศไทย

วัตถุประสงค์ :
๑.๑ เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับธรรมชาติและพัฒนาการเด็กปฐมวัย
๑.๒ เพื่อให้ผู้เรียนสามมารถวิเคราะห์พฤติกรรมด้านต่างๆ ของเด็กปฐมวัย
๑.๓ เพื่อให้ผู้เรียนวิเคราะห์เปรียบเทียบแนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับพัฒนาการเด็กได้
๑.๔ เพื่อให้ผู้เรียนเข้าใจวิธีการและการสร้างเครื่องมือในการศึกษาพัฒนาการเด็ก
๑.๕ เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวคิดและหลักการอบรมเลี้ยงดูเด็กปฐมวัย
๑.๖ เพื่อให้ผู้เรียนวิเคราะห์เปรียบเทียบรูปแบบการอบรมเลี้ยงดูเด็กที่มีอิทธิพลต่อพัฒนาการเด็ก
๑.๗ เพื่อให้ผู้เรียนวิเคราะห์ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพัฒนาการเด็กปฐมวัย
๑.๘ เพื่อให้ผู้เรียนเข้าใจปัญหาและเสนอแนะแนวทางในการแก้ปัญหาในการอบรมเลี้ยงดูเด็กในประเทศไทย
๑.๙ เพื่อให้ผู้เรียนยอมรับ เห็นคุณค่า และความสำคัญของเด็กปฐมวัย
๑.๑๐ เพื่อให้ผู้เรียนสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ได้ในอนาคต

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม :
บรรยาย อภิปรายและการเรียนรู้แบบร่วมมือ ศึกษากรณีตัวอย่าง การศึกษาโดยใช้ปัญหาเป็นฐาน การวิเคราะห์กรณีศึกษา การค้นคว้าบทความข้อมูลที่เกี่ยวข้องโดยนำมาสรุปและนำเสนอ และฝึกปฏิบัติ โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

เอกสารอ้างอิง :
กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ. (๒๕๔๖). หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย. กรุงเทพฯ : กระทรวงศึกษาธิการ
พรรณทิพย์ ศิริวรรณบุศย์. (๒๕๕๑). ทฤษฎีจิตวิทยาพัฒนาการ. กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วิณี ชิดเชิดวงศ์. (๒๕๓๗). การศึกษาเด็ก. กรุงเทพฯ : รุ่งเรื่องสาส์นการพิมพ์
อุดมลักษณ์ กุลพิจิตร. (ม.ป.พ.). วิธีการเลี้ยงดูเด็กทารกและวัยเตาะแตะ เล่ม ๑. กรุงเทพฯ. สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ภาควิชาประถมศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
อุดมลักษณ์ กุลพิจิตร. (ม.ป.พ.). วิธีการเลี้ยงดูเด็กทารกและวัยเตาะแตะ เล่ม ๒. กรุงเทพฯ. สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ภาควิชาประถมศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียดผู้สร้างหลักสูตร:
 ood2009
e-mail.supa-ood@hotmail.com
tel:08-1046-1214

Copyright © 2011 www.psru.ac.th, All rights reserved.
license agreement Version : 3.0