หน้าหลัก รายวิชา เกี่ยวกับเรา ช่วยเหลือ ติดต่อเรา
  User Organizer
User Name
Password


สมัครเรียน ฟรี!!!

  User Online
ผู้เยี่ยมชม58  คน
สมาชิก0  คน

INFO332: การพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์(อ.รติวัฒน์ ปารีศรี)
 
ชื่อหลักสูตร : INFO332:การพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์(อ.รติวัฒน์ ปารีศรี)
ผู้สร้างหลักสูตร : ratiwat
ระยะเวลา : 1 วัน

เนื้อหา :
หลักการ ข้อปฏิบัติ สำหรับการค้าด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ความก้าวหน้าของ
เทคโนโลยีสารสนเทศ อินเตอร์เน็ต ที่มีผลกระทบต่อระบบการค้า การประยุกต์ใช้เครือข่ายสารสนเทศเพื่อการค้าในรูปแบบต่างๆ แนวโน้มของการพัฒนาเครือข่ายอินเตอร์เน็ตเพื่อตอบสนองต่อการค้า การไหลเวียนของข้อมูลอย่างรวดเร็วกับความเปลี่ยนแปลงด้านความต้องการของลูกค้าและระบบการค้าแบบเวลาจริง การประชุมทางไกลผ่านระบบโทรคมนาคม ระบบการเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์สมัยใหม่ ระบบธนาคารออนไลน์ และข้อกฎหมายที่จำเป็น

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม :
น.ศวิทยาการคอมพิวเตอร์
น.ศ เทคโนโลยีสารสนเทศ

เอกสารอ้างอิง :
1. e-Business ธุรกิจยุคสารสนเทศ (ยืน ภู่วรวรรณ และ สมชาย นำประเสริฐชัย)
2. e-Commerce FAQ คำถามนี้มีคำตอบ (ศูนย์พัฒนาพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ)
3. e-Commerce ในธุรกิจจริง เรียนรู้จากกรณีศึกษาเด่นทั่วโลก (ศูนย์พัฒนาพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ)
4. คู่มือการใช้และ CD-ROM โปรแกรมสร้างร้านค้าออนไลน์สำเร็จรูป (e-Shop) (กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์)
5. คู่มือสื่อการสอน และการใช้งาน CD-ROM โครงการฝึกอบรมผู้สอนด้านพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (ศูนย์พัฒนาพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ)

6. รายงานผลการสำรวจกลุ่มผู้ใช้อินเทอร์เน็ตในประเทศไทย ปี 2548
ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ

7. หนังสือแบบฝึกหัดเพื่อการปฏิบัติจริง พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ธุรกิจบนอินเทอร์เน็ต
ศูนย์พัฒนาพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ

รายละเอียดผู้สร้างหลักสูตร:
 ratiwat

Copyright © 2011 www.psru.ac.th, All rights reserved.
license agreement Version : 3.0