หน้าหลัก รายวิชา เกี่ยวกับเรา ช่วยเหลือ ติดต่อเรา
  User Organizer
User Name
Password


สมัครเรียน ฟรี!!!

  User Online
ผู้เยี่ยมชม60  คน
สมาชิก0  คน

INFO361: ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร(รติวัฒน์ ปารีศรี)
 
ชื่อหลักสูตร : INFO361:ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร(รติวัฒน์ ปารีศรี)
ผู้สร้างหลักสูตร : ratiwat
ระยะเวลา : 2 วัน

เนื้อหา :
ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร (Management Information System) : วท.ทส.233 (INFO233) 3(2-2-5)
คำอธิบายรายวิชา
ทฤษฏีเพื่อการบริหารเพื่อประยุกต์ใช้ร่วมกับสารสนเทศที่ได้จากเครื่องมือที่ทันสมัยเพื่อช่วยในงานบริหาร เช่น การบริหารองค์กร การบริหารบุคคล การบริหารงานภายในการบริหารโครงการ การบริหารความเสี่ยง เพื่อให้สอดคล้องสภาวการณ์ปัจจุบัน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงาน ให้มีความคล่องตัว รวดเร็ว และแม่นยำ

วัตถุประสงค์ :
1. เพื่อให้นักศึกษาบอกความหมายและความสำคัญของระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร
2. เพื่อให้นักศึกษาสามารถอธิบายถึงองค์ประกอบและคุณลักษณะของสารสนเทศที่ดี
3. เพื่อให้นักศึกษามีความรู้และความสามารถประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศกับองค์การธุรกิจได้
4. เพื่อให้นักศึกษาสามารถอธิบายถึงประโยชน์ที่ได้รับจากการใช้ระบบสารสนเทศในองค์กรได้
5. เพื่อให้นักศึกษาสามารถอธิบายถึงการควบคุมและบำรุงรักษาสารสนเทศภายในองค์กรได้

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม :
น.ศ วิทยาการคอมพิวเตอร์
น.ศ เทคโนโลยีสารสนเทศ

เอกสารอ้างอิง :
1. Effy OZ. 2002: Management Information Systems: Course Technology.
2. JAMES A.O’BRIEN, GEORGE M.MARAKAS.2006 :Management Information System : McGraw-Hill
3. เอกสารประกอบการสอนวิชาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร
4. ผศ.ดร.ณัฏฐพันธ์ เขจรนันทน์ และ ผศ.ดร.ไพบูลย์ เกียรติโกมล. 2548. ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ. กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น.
5. ศุภิสราพร สุธาทิพยะรัตน์.2548.ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ. นนทบุรี : อินโฟเพรส.
6. รศ.ชุมพล ศฤรงคารศิริ. 2543. ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์คลังวิชา.
7. อ.ดร.ประสงค์ ปราณีตพลกรัง และทีมงาม.2541.ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ. กรุงเทพฯ : บริษัท ธีระฟิล์มและไซแท็กซ์ จำกัด
8. ระบบสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้(http://irrigation.rid.go.th/rid15/ppn/Knowledge/Management%20Information%20Systems/mis1.htm)
9.ระบบสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ (http://www.thaiabc.com/mis/indexo.html)
10. คู่มือการใช้งานโปรแกรม joomla

รายละเอียดผู้สร้างหลักสูตร:
 ratiwat

Copyright © 2011 www.psru.ac.th, All rights reserved.
license agreement Version : 3.0