หน้าหลัก รายวิชา เกี่ยวกับเรา ช่วยเหลือ ติดต่อเรา
  User Organizer
User Name
Password


สมัครเรียน ฟรี!!!

  User Online
ผู้เยี่ยมชม48  คน
สมาชิก0  คน

ENVI347: ทรัพยากรนันทนาการและการจัดการ
 
ชื่อหลักสูตร : ENVI347:ทรัพยากรนันทนาการและการจัดการ
ผู้สร้างหลักสูตร : rungpetchk
ระยะเวลา : 96 วัน

เนื้อหา :
ชนิดและแหล่งของทรัพยากรนันทนาการในประเทศไทย สภาพปัญหาที่เกิดจากการใช้ประโยชน์ การวิเคราะห์และวางแผนเพื่อการพัฒนา และอนุรักษ์แหล่งทรัพยากรนันทนาการทั้งที่มีอยู่เดิมและ แหล่งใหม่ๆ

วัตถุประสงค์ :
1. ศึกษาชนิดและแหล่งของทรัพยากรนันทนาการในประเทศไทย
2. ศึกษาหลักการพื้นฐานของการนันทนาการ
3. ศึกษาการวิเคราะห์และวางแผนเพื่อการพัฒนาและอนุรักษ์แหล่งทรัพยากรนันทนาการ

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม :
นักศึกษาระดับปริญญาตรีทุกสาขา

เอกสารอ้างอิง :
1. วิชัย เทียนน้อย การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ. 2533. สำนักพิมพ์อักษรวัฒนา. หน้า 228 - 254
2. สุรเชษฎ์ เชษฐมาส. 2535. นันทนาการกับการป่าไม้ชุมชน. เอกสารการสอนชุดวิชา การป่าไม้ชุมชน. นนทบุรี.
โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. หน้า 627-692
3. กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม. 2545. ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม. ฝ่ายพัฒนาและผลิต กองส่งเสริมและ
เผยแพร่. 140 หน้า.

รายละเอียดผู้สร้างหลักสูตร:
 rungpetchk

Copyright © 2011 www.psru.ac.th, All rights reserved.
license agreement Version : 3.0