หน้าหลัก รายวิชา เกี่ยวกับเรา ช่วยเหลือ ติดต่อเรา
  User Organizer
User Name
Password


สมัครเรียน ฟรี!!!

  User Online
ผู้เยี่ยมชม169  คน
สมาชิก0  คน

COMP241: การวิเคราะห์และออกแบบระบบ
 
ชื่อหลักสูตร : COMP241:การวิเคราะห์และออกแบบระบบ
ผู้สร้างหลักสูตร : sci005
ระยะเวลา : 14 วัน

เนื้อหา :
หน่วยกิต :: 3(3-0-6)
หลักการเกี่ยวกับการวิเคราะห์ระบบ และการวางแผนแก้ปัญหา ขอบข่ายของการวิเคราะห์ การตรวจสอบระบบ ศึกษาความเป็นไปได้ การวิเคราะห์รายละเอียด ระบบที่ใช้ใหม่กับระบบเดิม การออกแบบการนำข้อมูลเข้าและข้อมูลออก การออกแบบฐานข้อมูล การออกแบบและสร้างผังงานและผังข้อมูล การทดสอบระบบที่ออกแบบ และการนำไปใช้รวมถึงการแก้ไข การควบคุม และความปลอดภัย ของการใช้ระบบและการใช้เครื่องมือในการออกแบบระบบ

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม :
นักศึกษาสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

เอกสารอ้างอิง :
- โอภาส เอี่ยมสิริวงศ์ , การวิเคราะห์และออกแบบระบบ. ซีเอ็ด ยูเคชั่น จำกัด (มหาชน) ,2549.
- http://th.wikipedia.org/
- http://itd.htc.ac.th/st_it50/it5016/nidz/Web_Analyse/unit10.html
Bezier, B. 1990 Software testing techniques, 2nd edn. Van Nostrand Rheinhold
Brocklehurst, S. and Littlewood, T.W. 1992 New ways to get accurate reliability measures.
IEEE Software, 9 (4), 34-42
Myers, G.J. 1979 The Art of software testing. John Wiley and Sons.
Sommerville, I. 1995 Software engineering, 5th edn. Addison-Wesley
รศ.ธีรวัฒน์ ประกอบผล , การวิเคราะห์และออกแบบระบบ. ซัคเซส มีเดีย จำกัด (บริษัท) , 2550

รายละเอียดผู้สร้างหลักสูตร:
 sci005

Copyright © 2011 www.psru.ac.th, All rights reserved.
license agreement Version : 3.0