หน้าหลัก รายวิชา เกี่ยวกับเรา ช่วยเหลือ ติดต่อเรา
  User Organizer
User Name
Password


สมัครเรียน ฟรี!!!

  User Online
ผู้เยี่ยมชม63  คน
สมาชิก0  คน

STAT111: หลักสถิติ
 
ชื่อหลักสูตร : STAT111:หลักสถิติ
ผู้สร้างหลักสูตร : sci003
ระยะเวลา : 1 วัน

เนื้อหา :
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสถิติ ความน่าจะเป็นเบื้องต้นและการแจกแจงความน่าจะเป็น การทดสอบสมมติฐาน การทดสอบไคสแควร์ การวิเคราะห์ความแปรปรวนเบื้องต้น การวิเคราะห์การถดถอยอย่างง่ายและสหสัมพันธ์

วัตถุประสงค์ :
1. เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเนื้อหาทางสถิติตามคำอธิบายรายวิชา
2. เพื่อให้นักศึกษาสามารถนำวิชาสถิติมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้
3. เพื่อให้นักศึกษาสามารถอ่านผลลัพธ์จากโปรแกรมคำนวณทางสถิติได้อย่างถูกต้อง
4. เพื่อเป็นพื้นฐานสำหรับการวิเคราะห์สถิติขั้นสูง
5. เพื่อให้นักศึกษามีเจตคติที่ดีต่อวิชาสถิติ

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม :
นักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ในปริญญาตรีทุกสาขาวิชา

เอกสารอ้างอิง :
ศุภนิช เจริญสุข(2555). เอกสารประกอบการสอนวิชาหลักสถิติ.สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม

รายละเอียดผู้สร้างหลักสูตร:
 sci003

Copyright © 2011 www.psru.ac.th, All rights reserved.
license agreement Version : 3.0