หน้าหลัก รายวิชา เกี่ยวกับเรา ช่วยเหลือ ติดต่อเรา
  User Organizer
User Name
Password


สมัครเรียน ฟรี!!!

  User Online
ผู้เยี่ยมชม63  คน
สมาชิก0  คน

CHEM263: เคมีวิเคราะห์ 1
 
ชื่อหลักสูตร : CHEM263:เคมีวิเคราะห์ 1
ผู้สร้างหลักสูตร : sci002
ระยะเวลา : 9 วัน

เนื้อหา :
บทนำเกี่ยวกับเคมีวิเคราะห์ การเก็บตัวอย่าง การเตรียมตัวอย่างก่อนการวิเคราะห์ อุปกรณ์ สารเคมี และหน่วยทางเคมี สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ การวิเคราะห์หาปริมาณโดยการชั่งน้ำหนักและการวิเคราะห์โดยวิธีปริมาตรวิเคราะห์ โดยอาศัยปฏิกิริยากรด-เบส ปฏิกิริยาตกตะกอนปฏิกิริยาการเกิดสารเชิงซ้อนและปฏิกิริยารีดอกซ์

วัตถุประสงค์ :
1. เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการของการเก็บตัวอย่าง การเตรียมตัวอย่าง สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ทางเคมี การวิเคราะห์หาปริมาณโดยน้ำหนัก และโดยการวัดปริมาตรของสารในปฏิกิริยากรด-เบส ปฏิกิริยาการตกตะกอน ปฏิกิริยาการเกิดสารเชิงซ้อน และปฏิกิริยารีดอกซ์
2. เพื่อเป็นพื้นฐานในการเรียนวิชาเคมีเฉพาะทางขั้นสูง เช่น เคมีวิเคราะห์ 2 เคมีวิเคราะห์ขั้นสูง
เคมีอนินทรีย์ และเคมีอินทรีย์ เป็นต้น
3. เพื่อให้ผู้เรียนสามารถนำไปประยุกต์ใช้เป็นพื้นฐานการศึกษาระดับสูงต่อไปได้

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม :
ต้องผ่านรายวิชา CHEM111 หรือ CHEM113 หรือ CHEM114

เอกสารอ้างอิง :
อัญชนา ปรีชาวรพันธ์. (2555). เอกสารประกอบการสอนเคมีวิเคราะห์ 1. สาขาวิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

รายละเอียดผู้สร้างหลักสูตร:
 sci002

Copyright © 2011 www.psru.ac.th, All rights reserved.
license agreement Version : 3.0