หน้าหลัก รายวิชา เกี่ยวกับเรา ช่วยเหลือ ติดต่อเรา
  User Organizer
User Name
Password


สมัครเรียน ฟรี!!!

  User Online
ผู้เยี่ยมชม171  คน
สมาชิก0  คน

PHYS351: ฟิสิกส์เบื้องต้น (Elementary Physics)
 
ชื่อหลักสูตร : PHYS351:ฟิสิกส์เบื้องต้น (Elementary Physics)
ผู้สร้างหลักสูตร : physics_psru
ระยะเวลา : 62 วัน

เนื้อหา :
หน่วยการวัด เวกเตอร์ การเคลื่อนที่ แรงและกฎของนิวตัน งานและพลังงาน โมเมนตัมและการชน สมบัติเชิงกลของสสาร คลื่นและปรากฏการณ์คลื่น อุณหพลศาสตร์ ไฟฟ้า แม่เหล็กไฟฟ้า คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า ฟิสิกส์ยุคใหม่

วัตถุประสงค์ :
1. เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจ ทฤษฎีและกฏต่างๆ ทางฟิสิกส์ในเนื้อหาที่ระบุไว้ในคำอธิบายรายวิชา
2.เพื่อให้ผู้เรียนสามารถนำเอาความรู้ไปประยุกต์ใช้เป็นพื้นฐานในการศึกษาต่อไป
3.เพื่อให้ผู้เรียนสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม :
นักเรียน นักศึกษา

เอกสารอ้างอิง :
เอกสารประกอบการสอน
1. คณาจารย์สาขาฟิสิกส์,เอกสารประกอบการสอนฟิสิกส์เบื้องต้น,คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 2550.

เอกสารอ้างอิงและอ่านประกอบ
1. คณาจารย์ภาควิชาฟิสิกส์, ฟิสิกส์ทั่วไป 1, ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,
กรุงเทพ 2549.
2. คณาจารย์ภาควิชาฟิสิกส์, ฟิสิกส์ทั่วไป 2, ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,
กรุงเทพ 2549.
3. ปิยพงษ์ สิทธิคง, 2548. ฟิสิกส์ระดับอุดมศึกษา เล่ม 1 – 2, กรุงเทพฯ: เพียร์สัน เอ็ดดูเคชั่นอินโดไชน่า
แปลจาก Hugh D.Young and Roger A. Freedman. 2005. University Physics with Modern
Physics. Pearson Education Indochina Ltd.
4. สมพงษ์ ใจดี, ฟิสิกส์มหาวิทยาลัย 1 - 4
5. ก่องกัญจน์ ภัทรากาญจน์ และธนกาญจน์ ภัทรากาญจน์ ,(2538) ,ฟิสิกส์มหาวิทยาลัย เล่ม 1 ;
พิมพ์ครั้งที่ 3 , กรุงเทพฯ , สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ,
6. คณะอนุกรรมการปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตร์ระดับมหาวิทยาลัย สาขาฟิสิกส์ ตามโครงการ
ปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตร์ระดับมหาวิทยาลัย ของทบวงมหาวิทยาลัย,(2527).
ฟิสิกส์เล่ม 1 ; พิมพ์ครั้งที่ 4. , กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์บริษัท เบญจรักษ์
7. คณาจารย์ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ( 2537) ฟิสิกส์ 1 ; กรุงเทพฯ
สำนักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
8. คณาจารย์ภาควิชาฟิสิกส์ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี, (2539) เอกสารประกอบการเรียนฟิสิกส์ 1 ; นครราชสีมา, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
9. นพวรรณ ศรีรัตนประสิทธิ์ ,( 2537), เอกสารประกอบการสอนฟิสิกส์ทั่วไป 1 ; พิษณุโลก , มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม
10. Halpern, Alvin M. , (1988.), Schaum's 3000 solved problems in physics ; New York: McGraw-Hill Book
11. Halliday, David & Resnick ,Robert. .( 2001), Fundamentals of Physics ; 6 th ed. New York: John Wi ley & Sons
12. Serway, Raymond A. (1992). Physics for Scientists & Engineers with Modern Physics ; 3rd ed., Updated Printing, Philadelphia: Saunders College ,


รายละเอียดผู้สร้างหลักสูตร:
 physics_psru

Copyright © 2011 www.psru.ac.th, All rights reserved.
license agreement Version : 3.0