หน้าหลัก รายวิชา เกี่ยวกับเรา ช่วยเหลือ ติดต่อเรา
  User Organizer
User Name
Password


สมัครเรียน ฟรี!!!

  User Online
ผู้เยี่ยมชม50  คน
สมาชิก0  คน

BA361: ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ (Management Information System)
 
ชื่อหลักสูตร : BA361:ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ (Management Information System)
ผู้สร้างหลักสูตร : pinnarat
ระยะเวลา : 50 วัน

เนื้อหา :
ศึกษาความสำคัญของระบบสารสนเทศ ข้อมูลและสารสนเทศในองค์การ โครงสร้างของระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ เทคโนโลยีสารสนเทศ ฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ และเทคโนโลยีในการสื่อสารระบบสารสนเทศ ฐานข้อมูลสำนักงานอัตโนมัติ ระบบสารสนเทศในองค์การธุรกิจ ระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการจัดการในด้านการวางแผน การควบคุม การตัดสินใจ การพัฒนาระบบสารสนเทศด้วยคอมพิวเตอร์มาใช้ในการจัดการ

วัตถุประสงค์ :
1.เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจ และสามารถอธิบายถึงความหมาย ส่วนประกอบของระบบสารสนเทศ และประโยชน์ของสารสนเทศ
2.เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ สามารถอธิบายส่วนประกอบ และประเภทของคอมพิวเตอร์ระบบเครือข่ายและช่องทางของการสื่อสารข้อมูล
3.เพื่อให้ผู้เรียนอธิบายถึงโครงสร้างของหน่วยงานสารสนเทศ และบุคลากรที่เกี่ยวข้องในหน่วยงานสารสนเทศได้
4.เพื่อให้ผู้เรียนอธิบายถึงประสิทธิภาพในนำระบบสารสนเทศเข้ามาใช้ในการทำงานได้
5.เพื่อให้ผู้เรียนบอกถึงความสำคัญของผู้ใช้ระบบปัจจัยต่างๆ ในการพัฒนาระบบ และขั้นตอนในการพัฒนาระบบได้อย่างถูกต้อง
6.เพื่อให้ผู้เรียนอธิบายความหมายของฐานข้อมูล โครงสร้างข้อมูล และการบริหารฐานข้อมูลได้
7.เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจ และอธิบายถึงความหมาย และคุณสมบัติของระบบ DSS, EIS, AI & ES ความสัมพันธ์ระหว่างระบบต่างๆได้
8.เพื่อให้ผู้เรียนอธิบายการประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศทางธุรกิจด้านการบัญชี ด้านการเงิน ด้านการตลาด ด้านการผลิต และด้านทรัพยากรมนุษย์ได้
9.เพื่อให้ผู้เรียนอธิบายถึงการปรับตัวขององค์การในยุคสารสนเทศ และแนวโน้มการใช้สารสนเทศในอนาคตได้

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม :
นักศึกษา

เอกสารอ้างอิง :
1.ผศ.ดร. สัลยุทธ์ สว่างวรรณ, ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ, ซีเอ็ดยูเคชั่น, กรุงเทพ. 2550.
2.รศ.ดร. ไพบูลย์ เกียตริโกมล, ผศ.ดร. ณัฏฐพันธ์ เขจรนันทน์, ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ, ซีเอ็ดยูเคชั่น, กรุงเทพ. 2551.
3.โอภาส เอี่ยมสิริวงศ์, ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ, ซีเอ็ดยูเคชั่น, กรุงเทพ. 2554.

รายละเอียดผู้สร้างหลักสูตร:
 pinnarat

Copyright © 2011 www.psru.ac.th, All rights reserved.
license agreement Version : 3.0