หน้าหลัก รายวิชา เกี่ยวกับเรา ช่วยเหลือ ติดต่อเรา
  User Organizer
User Name
Password


สมัครเรียน ฟรี!!!

  User Online
ผู้เยี่ยมชม55  คน
สมาชิก0  คน

INFO333: การบริหารและควบคุมโครงการซอฟต์แวร์(อ.รติวัฒน์ ปารีศรี)
 
ชื่อหลักสูตร : INFO333:การบริหารและควบคุมโครงการซอฟต์แวร์(อ.รติวัฒน์ ปารีศรี)
ผู้สร้างหลักสูตร : ratiwat
ระยะเวลา : 4 วัน

เนื้อหา :
การวิเคราะห์และออกแบบสารสนเทศ การวางแผนโครงการ การจัดตารางเวลา การจัดสรรทรัพยากร การควบคุมคุณภาพของโครงการ การวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายในการทำโครงการ โดยเน้นการใช้งานโปรแกรมประยุกต์

วัตถุประสงค์ :
1. เพื่อให้ น.ศ.เข้าใจถึงหลักการบริหารโครงการด้านซอฟต์แวร์
2. เพื่อให้น.ศ. สามารถวิเคราะห์โครงการด้านซอฟต์แวร์ได้
3. เพื่อให้น.ศ. นำเครื่องมือซอฟต์แวร์มาประยุกต์ใช้งานในการบริหารจัดการโครงการได้
4. เพื่อให้น.ศ. สามารถประเมินราคาซอฟต์แวร์และบริหารจัดการความเสี่ยงได้
5. เพื่อให้น.ศ. สามารถควบคุมคุณภาพของซอฟต์แวร์ในโครงการได้

เอกสารอ้างอิง :
[1] กิตติ ภักดีวัฒนะกุล, พนิดา พาณิชกุล, 2550, วิศวกรรมซอฟต์แวร์ (Software Engineering). , กรุงเทพฯ : เคทีพี คอมพ์ แอนด์ คอนซัลท์
[2] วราภรณ์ จิรชีพพัฒนา, ผศ.ดร.,2/2552 , การบริหารโครงการและเทคโนโลยีสารสนเทศ , บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ , สถาบัน
[3] ดร.สุชาย ธนวเสถียร, ดร.มนู อรดีดลเชษฐ์ และ ดร.โปรดปราน พิตรสาธร, พิมพ์ครั้งที่ 1 /
2542, การพัฒนาโครงการซอฟต์แวร์ (Software Project Development) , Sum Systems
[4] Software Engineering: A Practitioner’s Approach, Pressman, R. S., 6th edition. McGraw Hill, 2005.

รายละเอียดผู้สร้างหลักสูตร:
 ratiwat

Copyright © 2011 www.psru.ac.th, All rights reserved.
license agreement Version : 3.0