หน้าหลัก รายวิชา เกี่ยวกับเรา ช่วยเหลือ ติดต่อเรา
  User Organizer
User Name
Password


สมัครเรียน ฟรี!!!

  User Online
ผู้เยี่ยมชม57  คน
สมาชิก0  คน

GESO132: วิถีไทย
 
ชื่อหลักสูตร : GESO132:วิถีไทย
ผู้สร้างหลักสูตร : HUMAN4
ระยะเวลา : 25 วัน

เนื้อหา :
พัฒนาการสังคมไทย วัฒนธรรมประเพณีไทย การเปลี่ยนแปลงสังคมวัฒนธรรม ปัญหาสังคมและแนวทางการดำเนินชีวิตแบบวิถีไทย

วัตถุประสงค์ :
1.ให้มีความรู้ความเข้าใจในระบบคุณค่าของความเป็นไทย
2. ให้มีทักษะการตัดสินใจเลือกคุณค่าที่เหมาะสมมาใช้ในการดำเนินชีวิต
3. ให้สามารถวิเคราะห์ระบบการคิด และวิถีการดำรงชีวิตของคนไทยได้
4. ให้มีความรู้ความเข้าใจปัญหาสังคมไทยและมีทักษะในการแก้ปัญหาได้อย่างเหมาะสม
5.ให้เรียนรู้และเข้าใจโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและประยุกต์ใช้ในการดำรงชีวิต
6. ให้สามารถนำองค์ความรู้จากวิถีไทย กำหนดแนวทางในการพัฒนาตน ชุมชนและสังคม


คุณสมบัติผู้เข้าอบรม :
นักศึกษาหลักสูตรปริญญาตรี

เอกสารอ้างอิง :
วิถีไทย,ม.ราชภัฏเชียงใหม่

รายละเอียดผู้สร้างหลักสูตร:
 HUMAN4

Copyright © 2011 www.psru.ac.th, All rights reserved.
license agreement Version : 3.0