หน้าหลัก รายวิชา เกี่ยวกับเรา ช่วยเหลือ ติดต่อเรา
  User Organizer
User Name
Password


สมัครเรียน ฟรี!!!

  User Online
ผู้เยี่ยมชม64  คน
สมาชิก0  คน

GEEN113: ภาษาอังกฤษเพื่อการเรียนรู้
 
ชื่อหลักสูตร : GEEN113:ภาษาอังกฤษเพื่อการเรียนรู้
ผู้สร้างหลักสูตร : kmalakul
ระยะเวลา : 46 วัน

เนื้อหา :
เป็นวิชาพื้นฐานบังคับที่เกี่ยวกับการอ่านภาษาอังกฤษดังมีเนื้อหาดังต่อไปนี้
1 ความรู้ในเรื่องprefixes, suffixes และ compound noun
2 ความรู้ในเรื่องการหาtopic และ main idea
3ความรู้ในการอ่านรายละเอียด ข้อเท็จจริงและความคิดเห็นการอ่านการพยากรณ์อากาศและการอ่านข้อมูล

วัตถุประสงค์ :
1.เพื่อให้นักศึกษามีความสามารถในการเดาศัพท์และรู้โครงสร้างของคำ
2 เพื่อให้นักศึกษาสามารถหาหัวเรื่อง และใจความสำคัญ( main idea) และสามารถรู้วิธีอ่านรายละเอียดได้
3.เพื่อให้นักศึกษาสามารถอ่านข้อมูลที่จำเป็นได้เช่นจ้อมูลทางการพยากรณ์อากาศและข้อมูลการอ่านป้ายสาธารณะ ป้ายจราจร ป้ายฉลากยา ป้ายบอกวิ๊ธีใช้ผลิตภัณฑ์ได้
4. เพื่อให้นักศึกษารู้จักคำสรรพนามและคำอื่นๆที่ใช้อ้างอิงคำนามที่เอ่ยถึงแล้ว

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม :
เป็นนักศึกษาชั้นปีที่1ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

เอกสารอ้างอิง :
Abbs,B and Freebairn,I ( 2536) Discoveries, Bangkok,
Thaiwattanapanich and Longman
Belroy, B (2007), What's main idea? (Online) Available:Corritos: Reading skill
tutorials hettp:// www. corritos.edu/reading/tutorials.htm(2007) August 7)
Fathman, A and Quinn, M (1989) Science for languaeg Learners, New
Jersey: Prentice hall regent.
Foundation reading I Book III (1989) Language Center, Chulalongkorn
University, Bangkok.
Hornby, S(Ed) (1994) Oxford advanced learner's dictionary of current
English.(3rd ed.) London. OUP.
Jaroon Krungkaew and Team (2549), Prepare for entrance, Bangkok,
Highest publishing.
Kirn,E, & Hartman, P (1997) A reading skills book interaction two.(3rd.ed)
Singapore. Mc-Graw-Hill.
Lightning. (1995, August 26) bangkok Post, p.A30
Meteorological operation(1995, August) Meteorological information. (Blletin)
Phitsanuloke.
Norton, B.(ed) (1994), The new encyclopedia Britanica(15th ed.vol 3)
Chicago: Encyclopedia Britanica.

รายละเอียดผู้สร้างหลักสูตร:
 kmalakul

Copyright © 2011 www.psru.ac.th, All rights reserved.
license agreement Version : 3.0