หน้าหลัก รายวิชา เกี่ยวกับเรา ช่วยเหลือ ติดต่อเรา
  User Organizer
User Name
Password


สมัครเรียน ฟรี!!!

  User Online
ผู้เยี่ยมชม40  คน
สมาชิก0  คน

EDUC 104 : จิตวิทยาสำหรับครู
 
ชื่อหลักสูตร : EDUC 104 :จิตวิทยาสำหรับครู
ผู้สร้างหลักสูตร : teacherkusuma_psychology
ระยะเวลา : 1 วัน

เนื้อหา :
ธรรมชาติและพัฒนาการของมนุษย์ ทฤษฎีเกี่ยวกับการพัฒนาการด้านต่างๆของมนุษย์ การเรียนรู้ ทฤษฎีการเรียนรู้และการนำไปประยุกต์ใช้ การจัดสภาพแวดล้อมที่สนับสนุนให้เกิดการเรียนรู้ บทบาทของครูกับการดูแลช่วยเหลือผู้เรียนเพื่อป้องกัน และแก้ปัญหาแนวทางการพัฒนาความสามารถและศักยภาพของนักเรียนโดยใช้กระบวนการแนะแนว

วัตถุประสงค์ :
เพื่อให้ผู้เรียนเกิดคุณลักษณะดังนี้
1. อธิบายพัฒนาการของผู้เรียนด้านต่างๆได้
2. สังเคราะห์หลักพัฒนาการ และทฤษฎีการเรียนรู้และประยุกต์ใช้ได้
3. วิเคราะห์รูปแบบการเรียนรู้ ทฤษฎีการเรียนรู้และประยุกต์ใช้ได้
4. จัดสภาพแวดล้อมเพื่อส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียนได้
5. รู้และเข้าใจเกี่ยวกับการแนะแนว ระบบการดูแลช่วยเหลือผู้เรียน รวมทั้งบอกบทบาทของครูและเทคนิคในการช่วยเหลือผู้เรียนได้

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม :
นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม คณะครุศาสตร์

เอกสารอ้างอิง :
เอกสารอ่านประกอบ
ถวิล ธาราโภชน์ และศรัณย์ ดำริสุข. จิตวิทยาทั่วไป. กรุงเทพฯ : ทิพยวิสุทธิ์, 2541.
มาลี จุฑา. การประยุกต์จิตวิทยาเพื่อการเรียนรู้. กรุงเทพฯ : ทิพย์วิสุทธิ์, 2524.
มาลินี จุฑรพ. จิตวิทยาการเรียนการสอน. กรุงเทพฯ :ทิพย์วิสุทธิ์, 2539.
พงษ์พันธ์ พงษ์โสภา. จิตวิทยาการศึกษา. กรุงเทพฯ: พัฒนาศึกษา, 2542.
อารี พันธ์มณี. จิตวิทยาสร้างสรรค์การเรียนการสอน. กรุงเทพฯ: ใยไหม, 2546
อำนวย สุวรรณละเอียด และคณะ. การพัฒนาบุคลิกภาพ. กรุงเทพฯ : ไทยวัฒนาพานิช, 2530.

รายละเอียดผู้สร้างหลักสูตร:
 teacherkusuma_psychology

Copyright © 2011 www.psru.ac.th, All rights reserved.
license agreement Version : 3.0