หน้าหลัก รายวิชา เกี่ยวกับเรา ช่วยเหลือ ติดต่อเรา
  User Organizer
User Name
Password


สมัครเรียน ฟรี!!!

  User Online
ผู้เยี่ยมชม48  คน
สมาชิก0  คน

E: สื่อการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ
 
ชื่อหลักสูตร : E:สื่อการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ
ผู้สร้างหลักสูตร : admin
ระยะเวลา : 1 วัน

เนื้อหา :
สื่อการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ สำหรับทดสอบวัดความรู้ 3 รายวิชา
การทักทาย แนะนำตนเองและผู้อื่น และการกล่าวลา เป็นเรื่องจำเป็นสำหรับการใช้ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน และการประกอบอาชีพ เมื่อต้องพบปะกับชาวต่างชาติในสังคมทั่วไป และการทำงาน
การทักทาย การแนะนำให้รู้จักกัน รวมทั้งการอำลาจากกันนั้นมีรูปแบบ 2 ประเภทใหญ่ รูปแบบที่เป็นทางการ (Formal Form) รูปแบบที่ไม่เป็นทางการ (Informal Form)

วัตถุประสงค์ :
1. รู้และเข้าใจศัพท์ สำนวน สามารถฟังและพูด สำนวน ประโยคเกี่ยวกับการทักทายและการอำลาทั้งรูปแบบที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการได้ถูกต้อง
2. รู้และสามารถใช้คำศัพท์ สำนวน ประโยคเกี่ยวกับการแนะนำตนเองและการแนะนำผู้อื่นให้รู้จักกันได้อย่างถูกต้องตามรูปแบบ
3. เข้าใจและเขียนคำศัพท์ สำนวน ประโยคเกี่ยวกับประโยคบอกเล่า ประโยคปฏิเสธ และประโยคคำถามได้ถูกต้องตามหลักไวยากรณ์
4. สร้างทัศนคติที่ดีต่อการพูดสื่อสารภาษาอังกฤษ เพื่อเสริมสร้างมนุษยสัมพันธ์ให้เกิดแก่ตัวผู้เรียนด้วยการบูรณาการทักษะการฟัง พูด อ่าน และเขียน เกี่ยวกับการทักทาย การแนะนำ และการลาจากกันเป็นภาษาอังกฤษ

รายละเอียดผู้สร้างหลักสูตร:
 admin

Copyright © 2011 www.psru.ac.th, All rights reserved.
license agreement Version : 3.0