หน้าหลัก รายวิชา เกี่ยวกับเรา ช่วยเหลือ ติดต่อเรา
  User Organizer
User Name
Password


สมัครเรียน ฟรี!!!

  User Online
ผู้เยี่ยมชม46  คน
สมาชิก0  คน

FST451: การประกันคุณภาพอาหาร
 
ชื่อหลักสูตร : FST451:การประกันคุณภาพอาหาร
ผู้สร้างหลักสูตร : khongsak
ระยะเวลา : 42 วัน

เนื้อหา :
คำอธิบายรายวิชา : หลักการควบคุมคุณภาพและการประกันคุณภาพ คุณลักษณะและการตรวจวัดคุณภาพของผลิตภัณฑ์อาหาร ระบบการประกันคุณภาพ สถิติที่ใช้ในการควบคุมคุณภาพ

วัตถุประสงค์ :
1. เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ และเข้าใจเกี่ยวกับหลักการควบคุมคุณภาพและการประกันคุณภาพอาหาร คุณลักษณะด้านคุณภาพและการตรวจวัดทดสอบคุณลักษณะต่าง ๆ การประยุกต์ใช้ระบบการประกันคุณภาพในอุตสาหกรรมอาหาร และเทคนิคทางสถิติที่ใช้ในการควบคุมคุณภาพ สามารถนำไปประยุกต์ใช้กับการจัดการคุณภาพในโรงงานอุตสาหกรรมอาหารได้
2. เพื่อสร้างเจตคติที่ดีของนักวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารในการประกันคุณภาพ

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม :
รายวิชานี้เป็นรายวิชาเอกบังคับ เฉพาะนักศึกษาในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร

เอกสารอ้างอิง :
คงศักดิ์ ศรีแก้ว. 2554. เอกสารประกอบการสอนรายวิชาการประกันคุณภาพอาหาร. คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม.

รายละเอียดผู้สร้างหลักสูตร:
 khongsak

Copyright © 2011 www.psru.ac.th, All rights reserved.
license agreement Version : 3.0