หน้าหลัก รายวิชา เกี่ยวกับเรา ช่วยเหลือ ติดต่อเรา
  User Organizer
User Name
Password


สมัครเรียน ฟรี!!!

  User Online
ผู้เยี่ยมชม22  คน
สมาชิก0  คน

SPED1119: ความรู้เกี่ยวกับการศึกษาพิเศษ (Introduction to Special Education) ผู้สอนอาจารย์อนุชา ภูมิสิทธิพร
 
ชื่อหลักสูตร : SPED1119:ความรู้เกี่ยวกับการศึกษาพิเศษ (Introduction to Special Education) ผู้สอนอาจารย์อนุชา ภูมิสิทธิพร
ผู้สร้างหลักสูตร : anucha_dss
ระยะเวลา : 21 วัน

เนื้อหา :
ความหมาย ประวัติ ปรัชญา บทบาท และความสำคัญของการศึกษาพิเศษ ลักษณะ สาเหตุ และประเภทของเด็กที่มีความต้องการพิเศษทางการศึกษา การจัดการศึกษาพิเศษในประเทศไทย การจัดการศึกษาพิเศษในต่างประเทศ องค์กร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาพิเศษ การเคลื่อนไหวในปัจจุบันด้านการศึกษาพิเศษ และแนวโน้ม

วัตถุประสงค์ :
1. เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความหมาย ประวัติ ปรัชญา บทบาท ขอบเขต และความสำคัญของการศึกษาพิเศษ
2. เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับลักษณะ สาเหตุ และประเภทของเด็กที่มีความต้องการพิเศษทางการศึกษา
3. เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของการจัดการศึกษาพิเศษของไทยและต่างประเทศ
4. เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาพิเศษ
5. เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับรูปแบบการจัดการศึกษาพิเศษ
6. เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบุคลากร องค์กร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาพิเศษ
7. เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความเคลื่อนไหวในปัจจุบัน และแนวโน้มด้านการศึกษาพิเศษ

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม :
นักศึกษาสาขาวิชาการศึกษาพิเศษ และนักศึกษาคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

เอกสารอ้างอิง :
เกยูร วงศ์ก้อม. (2548). ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษาพิเศษ.กรุงเทพฯ:มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต.
นงนุช เพชรบุญวัฒน์. (2548). ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษาพิเศษ. อุบลราชธานี: ครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี.
พัทธนันท์ วงษ์วิชยุตม์. (2550). ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษาพิเศษ. กำแพงเพชร: ครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร.
ศิริวิมล ใจงาม. (2549). การศึกษาพิเศษ. พิษณุโลก: คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม.
อนุชา ภูมิสิทธิพร. (2554). เอกสารประกอบการสอนรายวิชา ความรู้เกี่ยวกับการศึกษาพิเศษ. พิษณุโลก: คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม.

รายละเอียดผู้สร้างหลักสูตร:
 anucha_dss

Copyright © 2011 www.psru.ac.th, All rights reserved.
license agreement Version : 3.0