หน้าหลัก รายวิชา เกี่ยวกับเรา ช่วยเหลือ ติดต่อเรา
  User Organizer
User Name
Password


สมัครเรียน ฟรี!!!

  User Online
ผู้เยี่ยมชม22  คน
สมาชิก0  คน

1036703: การจัดการนวัตกรรมและสารสนเทศ
 
ชื่อหลักสูตร : 1036703: การจัดการนวัตกรรมและสารสนเทศ
ผู้สร้างหลักสูตร : sommaik
ระยะเวลา : 30 วัน

เนื้อหา :
ศึกษาถึงรากฐานองค์กรในแง่ระบบสารสนเทศ ความสำคัญและบทบาทของระบบสารสนเทศในการบริหาร เทคนิคพื้นฐานของระบบสารสนเทศ การสื่อสารและเครือข่ายการสร้างระบบสารสนเทศ นวัตกรรมทางการศึกษาและการบริหารการศึกษา การนำนวัตกรรมมาใช้ในการบริหารและการจัดการศึกษา นวัตกรรมกับการพัฒนาระบบสารสนเทศ การบริหารระบบ

วัตถุประสงค์ :
หลังจากที่ผู้เรียนเรียนจบรายวิชานี้แล้ว ผู้เรียนจะมีความรู้ความสามารถดังต่อไปนี้
1.มีความรู้ความเข้าใจ และสามารถอธิบายความหมายของคำที่เกี่ยวข้องกับนวัตกรรมและสารสนเทศ
2.สามารถอธิบายบทบาทของระบบสารสนเทศในการบริหารการศึกษาได้
3.สามารถตอบคำถามและปฏิบัติการเกี่ยวกับสารสนเทศพื้นฐานได้ เช่น อินเทอร์เน็ต E-Mail ,
PowerPoint , CAI , E-Learning , E-book etc.
4.สามารถนำนวัตกรรมมาใช้ในการบริหารและการจัดการศึกษาได้อย่างเหมาะสม

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม :
ป.โท สาขาการบริหารการศึกษา

เอกสารอ้างอิง :
กิดานันท์ มลิทอง. (2548). ไอซีทีเพื่อการศึกษา. กรุงเทพฯ: อรุณการพิมพ์.
-------. (2548). เทคโนโลยีและการสื่อสารเพื่อการศึกษา. กรุงเทพฯ: อรุณการพิมพ์.
น้อย คันชั่งทอง. (2547). เอกสารประกอบการสอนรายวิชาความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับระบบสารนิเทศ. พิษณุโลก: คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม.
นิพนธ์ ประพินพงศกร. (2549). การผลิตรายการโทรทัศน์. พิษณุโลก: คณะครุศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม.
เนาวนิตย์ สงคราม. (2553). PowerPoint สำหรับครู. กรุงเทพฯ: บริษัท วี. พริ้นท์ (1991)
จำกัด.
บุญเกื้อ ควรหาเวช. (2542). นวัตกรรมการศึกษา (พิมพ์ครั้งที่ 4). นนทบุรี: SR Printing.
ยืน ภู่วรรณ ,และสมชาย นำประเสริฐชัย. (2546). ไอซีทีเพื่อการศึกษาไทย. กรุงเทพฯ: ซีเอ็ดยูเคชั่น.
ศิริสุภา เอมหยวก. (2545). สื่อการศึกษาในห้องสมุด. พิษณุโลก: คณะมนุษยศาสตร์และสังคมสาสตร์
สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม.
สมหมาย กาญจนโชติ. (2549). เอกสารประกอบการสอนรายวิชาเทคโนโลยีการศึกษา. พิษณุโลก:
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม.
--------. (2549). เทคโนโลยีการถ่ายภาพ. พิษณุโลก: คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม.
สุภาณี เส็งศรี. (2547). เอกสารประกอบการสอนเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสารเพื่อการศึกษา.
พิษณุโลก: คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร.

รายละเอียดผู้สร้างหลักสูตร:
 sommaik
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมหมาย กาญจนโชติ
ประธานสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา คณะครุศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

Copyright © 2011 www.psru.ac.th, All rights reserved.
license agreement Version : 3.0