หน้าหลัก รายวิชา เกี่ยวกับเรา ช่วยเหลือ ติดต่อเรา
  User Organizer
User Name
Password


สมัครเรียน ฟรี!!!

  User Online
ผู้เยี่ยมชม68  คน
สมาชิก0  คน

COMM111: หลักนิเทศศาสตร์
 
ชื่อหลักสูตร : COMM111:หลักนิเทศศาสตร์
ผู้สร้างหลักสูตร : tone2524
ระยะเวลา : 110 วัน

เนื้อหา :
ศึกษาทฤษฎีและแนวคิดเกี่ยวกับการสื่อสารในสังคม วิเคราะห์กระบวนการสื่อสารระดับต่างๆ ในเชิงพฤติกรรมศาสตร์ได้ อันได้แก่ การสื่อสารภายในบุคคล การสื่อสารระหว่างบุคคล และการสื่อสารมวลชน ตลอดจนบทบาทและอิทธิพลของการสื่อสารที่มีผลต่อการพัฒนาสังคม

วัตถุประสงค์ :
เพื่อสร้างความเข้าใจในกระบวนการการสื่อสารเป็นพื้นฐานวิชาชีพนิเทศศาสตร์

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม :
นักศึกษาสาขาวิชานิเทศศาสตร์และผู้ที่สนใจ

เอกสารอ้างอิง :
กิตติมา สุรสนธิ. ความรู้ทางการสื่อสาร. กรุงเทพฯ : คณะวารสารและการสื่อสารมวลชน, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2541
ขนิษฐา สมร่าง. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการสื่อสารมวลชน. ลพบุรี : ภาควิชาการสื่อสารและการประชาสัมพันธ์ คณะวิทยาการจัดการ สถาบันราชภัฎเทพสตรี, 2541
ขนิษฐา ปาลโมกข์. เอกสารประกอบการสอนวิชาหลักนิเทศศาสตร์ : สถาบันราชภัฏสวนดุสิต, 2545
ชื่นจิตต์ แจ้งเจนกิจ. กลยุทธ์การสื่อสารการตลาด. พิมพ์ครั้งที่ 2 กรุงเทพบริษัททิปปิ้ง พอยท์ จำกัด, 2544
จาระไน แกลโกศล. เอกสารการสอนชุดวิชา หลักและทฤษฎีการสื่อสาร. หน่วยที่ 10 พิมพ์ครั้งที่ 3 นนทบุรี : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2531
ปรมะ สตะเวทิน. หลักนิเทศศาสตร์. พิมพ์ครั้งที่ 9 กรุงเทพฯ : คณะนิเทศศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2540
ปนัดดา ธนสถิตย์,2554. เอกสารประกอบการบรรยายวิชาหลักนิเทศศาสตร์
ตวงพร ณ นคร . การใช้สื่อการสอน . กรุงเทพ สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยรามคำแหง ,2542
สถิต นิยมญาติ. จิตวิทยาสังคม. แผนกอิสระสังคมวิทยา มานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์,
กรุงเทพฯ : โอเดียนสโตร์, 2542
สุรัตน์ ตรีสกุล. หลักนิเทศศาสตร์. มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา, 2548
เสาวณีย์ สิกขาบัณฑิต .การเขียนสำหรับสื่อการสื่อสาร กรุงเทพ สำนักพิมพ์ดวงกมล , 2540
ศุภรัศมิ์ ฐิติกุลเจริญ. ทฤษฎีการสื่อสาร. พิมพ์ครั้งที่ 3 กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยรามคำแหง, 2544


รายละเอียดผู้สร้างหลักสูตร:
 tone2524

Copyright © 2011 www.psru.ac.th, All rights reserved.
license agreement Version : 3.0