หน้าหลัก รายวิชา เกี่ยวกับเรา ช่วยเหลือ ติดต่อเรา
  User Organizer
User Name
Password


สมัครเรียน ฟรี!!!

  User Online
ผู้เยี่ยมชม55  คน
สมาชิก0  คน

ELTC327: วงจรดิจิตอลและการออกแบบวงจรลอจิก
 
ชื่อหลักสูตร : ELTC327:วงจรดิจิตอลและการออกแบบวงจรลอจิก
ผู้สร้างหลักสูตร : pholsakul
ระยะเวลา : 1 วัน

เนื้อหา :
คอมพิวเตอร์แบบดิจิตอลเบื้องต้น ระบบตัวเลข พีชคณิตบลูลีน รหัสการตรวจสอบความผิดพลาด การเขียนตารางความจริง แผนภูมิคาร์นอร์ วงจรเกตชนิดต่างๆ การออกแบบวงจรตรรก ฟลิปฟลอป รีจิสเตอร์ การนับ การเคลื่อนย้ายข้อมูล หน่วยความจำ ด้วยภาษา VHDL

วัตถุประสงค์ :
1. เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเทคโนโลยีไมโครอิเล็กทรอนิกส์สำหรับระบบดิจิตอล
2. เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการแทนข้อมูลข่าวสารในระบบดิจิตอล
3. เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับคุณลักษณะและความสามารถวงจรรวมแบบจัดหมู่
4. เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการบรรยายและวิเคราะห์โครงข่ายเกต
5. เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเทคนิคสำหรับการออกแบบวงจรโครงข่ายสองระดับให้ประหยัด
6. เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการออกแบบวงจรดิจิตอลและสร้างโดยใช้วงจรรวมดิจิตอล ระดับ MSI และ LSI
7. เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวงจรดิจิตอลแบบลำดับ(Sequential Logic Circuits)
8. เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับอุปกรณ์ลอจิกแบบจัดหมู่ที่โปรแกรมได้
9. เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับภาษา VHDL และการใช้งาน ขั้นพื้นฐาน
10. เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับอุปกรณ์และวงจรเก็บข้อมูล
11. เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการออกแบบในระดับ การโอนย้ายรีจีสเตอร์ (RTL)
12. เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับองค์ประกอบและสถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์
13. เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการออกแบบระบบดิจิตอล

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม :
นักศึกษา หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต(ต่อเนื่อง)
สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เอกอิเล็กทรอนิกส์
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2555

เอกสารอ้างอิง :
ถวัลย์ ไกรโรจนานันท์ (2542) อิเล็กทรอนิกส์ระบบดิจิตอล. เชียงใหม่ : ซีเอ็ดยูเคชั่น.
ธวัชชัย เลื่อนฉวี และ อนุรักษ์ เถื่อนศิริ (2537) ดิจิตอลเทคนิค เล่ม 1. กรุงเทพมหานคร : ศุภลัยมีเดีย.
ธีรวัฒน์ ประกอบผล (2549) ดิจิตอลอิเล็กทรอนิกส์ กรุงเทพมหานคร : สำนักพิมพ์ท๊อปจำกัด.
บัญชา กัลยารัตน์ (2544) บทเรียนมัลติมีเดีย วิชาดิจิตอล. นครราชสีมา : สถาบันราชภัฏนครราชสีมา
สมาร์ทเลิร์นนิง (2549) Digital learning by doing. กรุงเทพมหานคร : ด่านสุทธาการพิมพ์ จำกัด
สมบูรณ์ เนียมกล่ำ (2549) การออกแบบวงจรดิจิตอล. กรุเทพมหานคร : สำนักพัฒนาสมรรถนอาชีวศึกษา.
David Money Harris & Sarah L. Karris (2007) Digital Design and Computer Architecture. USA : Morgan kaufmanh publishers.
Enoch O. Hwang (2006) Digital Logic and Microprocessor Design with VHDL. Canada : Thomson
Thomas L Floyd (2006) Digital Fundamentals. Singapore : Pearson Prentice Hall.
Ray Ryan and Lisa A. Doyle (1993) Digital Electronics. Singapore : McGraw Hill.
Roger L. Tokheim (2003) Digital Electronics Principle and Applications. Singapore : McGraw Hill.

รายละเอียดผู้สร้างหลักสูตร:
 pholsakul

Copyright © 2011 www.psru.ac.th, All rights reserved.
license agreement Version : 3.0