หน้าหลัก รายวิชา เกี่ยวกับเรา ช่วยเหลือ ติดต่อเรา
  User Organizer
User Name
Password


สมัครเรียน ฟรี!!!

  User Online
ผู้เยี่ยมชม35  คน
สมาชิก0  คน

ENVI442: การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ (10 ม.ค. - 22 มี.ค. 61)
 
ชื่อหลักสูตร : ENVI442:การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
ผู้สร้างหลักสูตร : rungpetchk
ระยะเวลา : 72 วัน

เนื้อหา :
ความสำคัญของทรัพยากรธรรมชาติต่อการท่องเที่ยว ผลกระทบของการท่องเที่ยวต่อระบบนิเวศ ความหมายและความสำคัญของการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ การประสานการพัฒนาการท่องเที่ยวเข้ากับวิถีชีวิตของท้องถิ่น เศรษฐศาสตร์ และการดำเนินการตลาดอย่างมีความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม การจัดการการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ นโยบายและกฏหมายที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์

วัตถุประสงค์ :
1. ศึกษานิยามและความหมายของการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
2. ศึกษาความสำคัญของทรัพยากรธรรมชาติต่อการท่องเที่ยว
3. ศึกษาผลกระทบของการท่องเที่ยวต่อระบบนิเวศ
4. ศึกษานโยบาย และกฏหมายที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม :
นักศึกษาระดับปริญญาตรีทุกสาขาวิชา

เอกสารอ้างอิง :
1. วิชัย เทียนน้อย การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ. 2533. สำนักพิมพ์อักษรวัฒนา. หน้า 228 - 254
2. สุรเชษฎ์ เชษฐมาส. 2535. นันทนาการกับการป่าไม้ชุมชน. เอกสารการสอนชุดวิชา การป่าไม้ชุมชน. นนทบุรี. โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. หน้า 627-692
3. กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม. 2545. ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม. ฝ่ายพัฒนาและผลิต กองส่งเสริมและ เผยแพร่. 140 หน้า.
4. วิมล โรจนพันธุ์, ประชิต สกุณะพัฒน์ และอุดม เชยกีวงศ์. 2548. การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ. แสงดาว. กรุงเทพ. 232 หน้า.
5. แสวง จงสุจริตธรรม. 2538. นิเวศวิทยา นันทนาการและการท่องเที่ยว. สำนักงานคณะกรรมการวิจัย แห่งชาติ. หน้า 213 - 230.
6. รุ้งเพชร แข็งแรง. 2555. เอกสารประกอบการสอน วิชา การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. พิษณุโลก. 154 หน้า.

รายละเอียดผู้สร้างหลักสูตร:
 rungpetchk

Copyright © 2011 www.psru.ac.th, All rights reserved.
license agreement Version : 3.0