หน้าหลัก รายวิชา เกี่ยวกับเรา ช่วยเหลือ ติดต่อเรา
  User Organizer
User Name
Password


สมัครเรียน ฟรี!!!

  User Online
ผู้เยี่ยมชม845  คน
สมาชิก0  คน

CHEM473: ตำราเคมีเกี่ยวกับยา (วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี)
 
ชื่อหลักสูตร : CHEM473:ตำราเคมีเกี่ยวกับยา (วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี)
ผู้สร้างหลักสูตร : wthongchai
ระยะเวลา : 1 วัน

เนื้อหา :
บทที่ 1 บทนำเคมีเกี่ยวกับยา
บทที่ 2 การค้นพบยาและการพัฒนายา
บทที่ 3 การออกฤทธิ์ของยา
บทที่ 4 ตัวรับยา
บทที่ 5 ลักษณะโครงสร้างทางเคมีและฤทธิ์ของยา
บทที่ 6 คุณสมบัติทางเคมีเชิงฟิสิกส์และฤทธิ์ของยา
บทที่ 7 สูตรโครงสร้างกับการออกฤทธิ์ของยา
บทที่ 8 ความคงสภาพของยา

วัตถุประสงค์ :
ตำราวิชาเคมีเกี่ยวกับยา รหัสวิชา วท.คม.473 ได้เรียบเรียงขึ้นอย่างเป็นระบบ ครอบคลุมเนื้อหาสาระตามคำอธิบายของวิชาในหมวดวิชาเอกเลือก เพื่อใช้ในการเรียนการสอนให้แก่นักศึกษาหรือผู้ที่สนใจในวิชาดังกล่าว สามารถอ่านและทำความเข้าใจในเนื้อหาได้ด้วยตนเอง ตำราเล่มนี้ได้เรียบเรียงและปรับปรุงจากเอกสารประกอบการสอนวิชาเคมีเกี่ยวกับยา ที่ผู้เรียบเรียงเคยใช้สอนในหลักสูตรสาขาวิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม โดยได้ปรับปรุงเนื้อหาและคำศัพท์ต่าง ๆ ให้เป็นปัจจุบันมากขึ้น

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม :
ตำราเล่มนี้จัดทำขึ้นสำหรับใช้ประกอบการเรียนการสอนของนักศึกษาระดับปริญญาตรีและบุคคลที่สนใจ

เอกสารอ้างอิง :
ตำราเคมีเกี่ยวกับยา

รายละเอียดผู้สร้างหลักสูตร:
 wthongchai
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

Copyright © 2011 www.psru.ac.th, All rights reserved.
license agreement Version : 3.0