หน้าหลัก รายวิชา เกี่ยวกับเรา ช่วยเหลือ ติดต่อเรา
  User Organizer
User Name
Password


สมัครเรียน ฟรี!!!

  User Online
ผู้เยี่ยมชม55  คน
สมาชิก0  คน

DESI361: การออกแบบผลิตภัณฑ์เอกลักษณ์ไทย 3(2-2-5)
 
ชื่อหลักสูตร : DESI361:การออกแบบผลิตภัณฑ์เอกลักษณ์ไทย 3(2-2-5)
ผู้สร้างหลักสูตร : beecool
ระยะเวลา : 1 วัน

เนื้อหา :
ศิลปะและวัฒนธรรมพื้นบ้านของไทยในภาคต่างๆ วิเคราะห์เอกลักษณ์เด่นๆด้านรูปแบบ แนวคิด รวมทั้งวัสดุที่นำมาใช้ ฝึกปฏิบัติการออกแบบและปฏิบัติการทำผลิตภัณฑ์เอกลักษณ์ไทย โดยใช้แนวคิดและวิธีการออกแบบผลิตภัณฑ์ระบบสากล


วัตถุประสงค์ :
1.เพื่อให้ผู้เรียนมีทักษะและฝึกปฏิบัติการออกแบบและปฏิบัติการทำผลิตภัณฑ์เอกลักษณ์ไทย
2.เพื่อพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ของผู้เรียน ผ่านกระบวนการเรียนรู้แบบการเรียนรู้ร่วมกันด้วยการใช้แผนผังความคิด

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม :
ผู้เรียนรายวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ที่สอดคล้องกับหลักสูตรสาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ

เอกสารอ้างอิง :
ทำนอง จันทิมา. (2532). (พิมพ์ครั้งที่ 1). การออกแบบ. กรุงเทพฯ : พิมพ์ที่โรงพิมพ์ไทยวัฒนาพานิช จำกัด

ธีระชัย สุขสด. (2544). การออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม. (พิมพ์ครั้งที่ 1). กรุงเทพฯ :สำนักพิมพ์โอเดียน สโตร์ พิมพ์ที่ โอ.เอส. พริ้นติ้ง เฮ้าส์.

นวลน้อย บุญวงษ์. (2539). หลักการออกแบบ. (พิมพ์ครั้งที่ 1). กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

พงศธร ละเอียดอ่อน. (วันที่ 28 มกราคม 2551). กระบวนการออกแบบสมัยใหม่. ในการสัมมนาสำหรับอาจารย์สาขาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัราชภัฏพิบูลสงคราม. พิษณุโลก.

อารี พันธ์มณี. (2543). คิดอย่างสร้างสรรค์. (พิมพ์ครั้งที่ 6) . กรุงเทพมหานคร : บริษัท ต้นอ้อ.รายละเอียดผู้สร้างหลักสูตร:
 beecool

Copyright © 2011 www.psru.ac.th, All rights reserved.
license agreement Version : 3.0