หน้าหลัก รายวิชา เกี่ยวกับเรา ช่วยเหลือ ติดต่อเรา
  User Organizer
User Name
Password


สมัครเรียน ฟรี!!!

  User Online
ผู้เยี่ยมชม61  คน
สมาชิก0  คน

COMP367: เครือข่ายไร้สายและอุปกรณ์เคลื่อนที่
 
ชื่อหลักสูตร : COMP367:เครือข่ายไร้สายและอุปกรณ์เคลื่อนที่
ผู้สร้างหลักสูตร : auxsorn
ระยะเวลา : 1 วัน

เนื้อหา :
ศึกษาระบบเครือข่ายไร้สาย อุปกรณ์เคลื่อนที่ในเครือข่ายไร้สาย ข้อกำหนดใน เครือข่ายการสื่อสารไร้สายและอุปกรณ์สื่อสารเคลื่อนที่ การจัดการเครือข่าย ระบบประกัน ประสิทธิภาพในการรับส่งข้อมูลในเครือข่ายไร้สาย โปรแกรมประยุกต์เครือข่ายระบบการสื่อสารไร้ สาย และอุปกรณ์สื่อสารเคลื่อนที่ เช่น โปรแกรมประยุกต์ชนิดกระจาย โปรแกรมตัวกลางเชื่อมต่อ การจัดการข้อมูลในอุปกรณ์เคลื่อนที่ ระบบมัลติมีเดียในอุปกรณ์เคลื่อนที่ และการสั่งงานทางไกล ผ่านอุปกรณ์ไร้สาย

วัตถุประสงค์ :
-เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจการทำงานของเครือข่ายไร้สายและอุปกรณ์เคลื่อนที่
-เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ ความเข้าใจประเภทและรูปแบบของเครือข่ายไร้สายและอุปกรณ์เคลื่อนที่
-เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ ความเข้าใจสถาปัตยกรรมของเครือข่ายไร้สายและอุปกรณ์เคลื่อนที่
-เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ ความเขาใจกระบวนการ ประโยชน์ ของเครือข่ายไร้สายและอุปกรณ์เคลื่อนที่
-เพื่อให้นักศึกษาสามารถออกแบบเครือข่ายไร้สายและอุปกรณ์เคลื่อนที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม :
นักศึกษา หลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์ หลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศและหลักสูตรที่เกี่ยวข้อง

เอกสารอ้างอิง :
-อ.กิตติพงษ์ วะระทรัพย์และคณะ, “การสื่อสารไร้สายและเครือข่าย”, พิมพ์ครั้งที่ 1, มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมธิราช ,2556.
-ปริญญา น้อยดอนไพร ,"การสื่อสารข้อมูลและเครือข่าย (Data Communication and Network)" , มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
-ไพโรจน์ ไววานิชกิจ,กมล เขมะรังสี, “เปิดโลกการสื่อสารไร้สาย”, พิมพ์ครั้งที่ 1, กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น, 2539.
-Theodere. S. Rapaport, “Wireless Communications Principles and Practice”, Prentice Hall, 2ed, C2002.

รายละเอียดผู้สร้างหลักสูตร:
 auxsorn

Copyright © 2011 www.psru.ac.th, All rights reserved.
license agreement Version : 3.0