หน้าหลัก รายวิชา เกี่ยวกับเรา ช่วยเหลือ ติดต่อเรา
  User Organizer
User Name
Password


สมัครเรียน ฟรี!!!

  User Online
ผู้เยี่ยมชม38  คน
สมาชิก0  คน

EDTR732: การออกแบบการเรียนการสอนเพื่อการพัฒนา (Instructional Design for Development)
 
ชื่อหลักสูตร : EDTR732:การออกแบบการเรียนการสอนเพื่อการพัฒนา (Instructional Design for Development)
ผู้สร้างหลักสูตร : Lekpijit99
ระยะเวลา : 12 วัน

เนื้อหา :
การออกแบบ (Design) เป็นกระบวนการของมนุษย์ทางด้านความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ในการยกระดับความสามารถของตนเอง เพื่อดำเนินกิจกรรมใด ๆ ภายใต้สภาพแวดล้อมและความต้องการ การออกแบบจึงเป็นกระบวนการที่มีเหตุผลเป็นตรรกะ และมีลำดับขั้น จุดมุ่งหมายของการออกแบบก็เพื่อแก้ปัญหาอย่างใดอย่างหนึ่ง โดยพิจารณาจากความต้องการ เพื่อกำหนดรายละเอียดของระบบใหม่ การออกแบบระบบการเรียนการสอนถือว่าเป็นศาสตร์อย่างหนึ่งที่มีกระบวนการ โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อนำระบบการเรียนการสอนไปใช้กับผู้เรียนให้เกิดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ

สำหรับการออกแบบการเรียนการสอน (ID - Instructional Design) นักการศึกษาได้ให้ความหมายไว้หลายประเด็น

Instructional Design is a Reality คือ การออกแบบการเรียนการสอนเป็นกระบวนการของความจริงซึ่งสามารถพิสูจน์ได้ ทั้งระบบการเรียนการสอนมาจากเหตุและผลบนพื้นฐานของความจริง

Instructional Design is a Process คือ การออกแบบการเรียนการสอนเป็นกระบวนการที่มีขั้นตอนโดยใช้วิธีการระบบตามหลักการศึกษาและทฤษฎีการเรียนการสอน เพื่อออกแบบบทเรียนให้มีคุณภาพ แต่ละขั้นตอนจึงมีความสัมพันธ์กันทั้งวัสดุการเรียนและกิจกรรมการเรียน ในขั้นตอนสุดท้ายจะเป็นขั้นตอนของการประเมินผล

Instructional Design is a Discipline คือ การออกแบบการเรียนการสอนเป็นส่วนหนึ่งของความรู้ที่เกี่ยวกับการวิจัยและทฤษฎีการเรียนรู้ต่าง ๆ ซึ่งมีขั้นตอนการดำเนินการอย่างเป็นระบบและถูกต้อง

Instructional Design is a Science คือ การออกแบบการเรียนการสอนเป็นวิทยาศาสตร์ ประกอบด้วยขั้นตอนการออกแบบ การพัฒนา การทดลองใช้ การประเมินผล และการบำรุงรักษา ภายใต้สถานการณ์ที่กำหนดไว้ ซึ่งเป็นกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ที่เป็นเหตุเป็นผลซึ่งกันและกัน


ส่วนคำว่า ระบบการเรียนการสอน (Instructional System) หมายถึง การจัดการเกี่ยวกับข้อมูลและการดำเนินการเกี่ยวกับการเรียนการสอน ซึ่งเป็นผลลัพธ์ที่ได้จากการออกแบบการเรียนการสอนนั่นเอง

การพัฒนาการเรียนการสอน (Instructional Development) หมายถึง กระบวนการทดลองใช้บทเรียนในขั้นตอนของการออกแบบ

เทคโนโลยีการเรียนการสอน (Instructional Technology) หมายถึง ระบบหรือเทคนิคที่ประยุกต์มาจากพฤติกรรม ความรู้ความสามารถ และทฤษฎีต่าง ๆ เพื่อแก้ปัญหาทางด้านการเรียนการสอน เทคโนโลยีการเรียนการสอนจึงมีความหมายเกี่ยวข้องกับอุปกรณ์หรือการใช้เครื่องมือเพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้

♋การออกแบบการเรียนการสอน การพัฒนาการเรียนการสอนและเทคโนโลยีการเรียนการสอน จึงมีความสัมพันธ์กัน
..... อ่านต่อได้ที่: https://www.gotoknow.org/posts/102141..... อ่านต่อได้ที่: https://www.gotoknow.org/posts/102141

วัตถุประสงค์ :
เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ ทักษะ ที่เพียงพอ และมีเจตคติที่ดี ต่อการใช้หลักการทฤษฎีเชิงระบบและจิตวิทยาการออกแบบสื่อการศึกษา เพื่อการออกแบบระบบการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับสถานการณ์ความเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารทางการศึกษา

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม :
นักศึกษาระดับ ป.โท เทคโนฯวิจัยฯ

เอกสารอ้างอิง :
กิดานันท์ มลิทอง. (2548). เทคโนโลยีและการสื่อสารเพื่อการศึกษา. กรุงเทพฯ: อรุณการพิมพ์
ชลิยา ลิมปิยากร. (2536). เทคโนโลยีการศึกษา. กรุงเทพฯ: ฝ่ายเอกสารตำรา สถาบันราชภัฏธนบุรี.
ชัยยงค์ พรหมวงศ์. (2523). แนวคิดเทคโนโลยีการศึกษา. ใน เอกสารการสอนชุดวิชาเทคโนโลยี
และสื่อสารการศึกษา หน่วยที่ 1 (หน้า 1-70). นนทบุรี: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.
ธนสาร เพ็งพุ่ม.(2555). เอกสารประกอบการสอนรายวิชา EDU231 นวัตกรรมและเทคโนโลยี
สารสนเทศการศึกษา. พิษณุโลก : คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม.
นิพนธ์ ศุขปรีดี. (2528). โสตทัศนศึกษา. กรุงเทพฯ: แพร่พิทยา.
บุญเกื้อ ควรหาเวช. (2542). นวัตกรรมการศึกษา. (พิมพ์ครั้งที่ 4). นนทบุรี: SR Printing.
ยืน ภู่วรรณ, และสมชาย นำประเสริฐชัย. (2546). ไอซีทีเพื่อการศึกษาไทย. กรุงเทพฯ:
ซีเอ็ดยูเคชั่น.
สมจิต จันทร์ฉาย (2557) การออกแบบและพัฒนาการเรียนการสอน. นครปฐม. คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
สมหมาย กาญจนโชติ. (2549). เทคโนโลยีการศึกษา. พิษณุโลก: คณะครุศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม.
เอกวิทย์ แก้วประดิษฐ์. (2545). เทคโนโลยีการศึกษา : หลักการและแนวคิดสู่ปฏิบัติ. สงขลา:
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ.

รายละเอียดผู้สร้างหลักสูตร:
 Lekpijit99
อาจารย์ประจำคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

Copyright © 2011 www.psru.ac.th, All rights reserved.
license agreement Version : 3.0