หน้าหลัก รายวิชา เกี่ยวกับเรา ช่วยเหลือ ติดต่อเรา
  User Organizer
User Name
Password


สมัครเรียน ฟรี!!!

  User Online
ผู้เยี่ยมชม837  คน
สมาชิก0  คน

EDTC736: e-Learning การเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ดร.บัญชา)
 
ชื่อหลักสูตร : EDTC736:e-Learning การเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ดร.บัญชา)
ผู้สร้างหลักสูตร : Lekpijit99
ระยะเวลา : 2 วัน

เนื้อหา :
1. คำอธิบายรายวิชา
แนวคิด หลักการ และลักษณะของการเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ทบทวนภาพรวมของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร บทบาทของการเรียนการสอนผ่านเว็บ ระบบอินเทอร์เน็ตและการใช้งานอินเทอร์เน็ตเพื่อการเรียนการสอน การออกแบบและพัฒนาการเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

วัตถุประสงค์ :
1. อธิบายความหมาย ขอบข่าย หลักการ แนวคิดและทฤษฎีการเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้
2. วิเคราะห์องค์ประกอบของการเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้
3. อธิบายหลักการบริหารจัดการการเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้
4. ออกแบบและจำลองระบบการเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตลอดจนการจัดสภาพแวดล้อมออนไลน์ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เพื่อการเรียนการสอนที่มีประสิทธิผลได้

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม :
นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

เอกสารอ้างอิง :
กิดานันท์มลิทอง. (2548). เทคโนโลยีและการสื่อสารเพื่อการศึกษา. กรุงเทพฯ: อรุณการพิมพ์
ชลิยา ลิมปิยากร. (2536). เทคโนโลยีการศึกษา.กรุงเทพฯ: ฝ่ายเอกสารตำรา สถาบันราชภัฏธนบุรี.
ชัยยงค์ พรหมวงศ์. (2523). แนวคิดเทคโนโลยีการศึกษา.ใน เอกสารการสอนชุดวิชาเทคโนโลยี
และสื่อสารการศึกษา หน่วยที่ 1 (หน้า 1-70). นนทบุรี: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.
ธนสาร เพ็งพุ่ม.(2555). เอกสารประกอบการสอนรายวิชา EDU231 นวัตกรรมและเทคโนโลยี
สารสนเทศการศึกษา. พิษณุโลก : คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม.
นิพนธ์ ศุขปรีดี. (2528).โสตทัศนศึกษา.กรุงเทพฯ: แพร่พิทยา.
บุญเกื้อ ควรหาเวช. (2542). นวัตกรรมการศึกษา.(พิมพ์ครั้งที่ 4).นนทบุรี: SR Printing.
ยืน ภู่วรรณ, และสมชาย นำประเสริฐชัย. (2546). ไอซีทีเพื่อการศึกษาไทย.กรุงเทพฯ:
ซีเอ็ดยูเคชั่น.
สมจิต จันทร์ฉาย (2557) การออกแบบและพัฒนาการเรียนการสอน. นครปฐม. คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
สมหมาย กาญจนโชติ. (2549). เทคโนโลยีการศึกษา. พิษณุโลก: คณะครุศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม.
เอกวิทย์ แก้วประดิษฐ์. (2545). เทคโนโลยีการศึกษา: หลักการและแนวคิดสู่ปฏิบัติ.สงขลา:
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ.

รายละเอียดผู้สร้างหลักสูตร:
 Lekpijit99
อาจารย์ประจำคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

Copyright © 2011 www.psru.ac.th, All rights reserved.
license agreement Version : 3.0