หน้าหลัก รายวิชา เกี่ยวกับเรา ช่วยเหลือ ติดต่อเรา
  User Organizer
User Name
Password


สมัครเรียน ฟรี!!!

  User Online
ผู้เยี่ยมชม75  คน
สมาชิก0  คน

AC211: การบัญชีชั้นกลาง 1
 
ชื่อหลักสูตร : AC211: การบัญชีชั้นกลาง 1
ผู้สร้างหลักสูตร : amm_psru
ระยะเวลา : 19 วัน

เนื้อหา :
หลักการและวิธีการบัญชีเกี่ยวกับสินทรัพย์ การจำแนกประเภทสินทรัพย์ การรับรู้และการวัดมูลค่าสินทรัพย์ การตีราคา การจัดแบ่งส่วนสินทรัพย์เป็นต้นทุนและค่าใช้จ่ายตามหลักการบัญชี การด้อยค่าของสินทรัพย์ การแสดงรายการสินทรัพย์ในงบแสดงฐานะการเงิน และการเปิดเผยข้อมูล

วัตถุประสงค์ :
เพื่อให้นักศึกษามีความรู้และเข้าใจหลักการบัญชีเกี่ยวกับรายการสินทรัพย์ และสามารถแสดงรายการสินทรัพย์หมุนเวียน และสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ว่าด้วยการจำแนก การบันทึกรายการ การตีราคา การวัดค่า การด้อยค่า การแสดงรายการสินทรัพย์ในงบแสดงฐานะการเงิน

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม :
นักศึกษาที่ลงทะเบียนในรายวิชาการบัญชีชั้นกลาง 1

เอกสารอ้างอิง :
การบัญชีชั้นกลาง 1 : บุญเสริม วิมุกตะนันทน์และคณะ
การบัญชีชั้นกลาง 1 : เยาวรักษ์ สุขวิบูลย์
การบัญชีชั้นกลาง 1 : รัตนา สิทธิอ่วม
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน

รายละเอียดผู้สร้างหลักสูตร:
 amm_psru

Copyright © 2011 www.psru.ac.th, All rights reserved.
license agreement Version : 3.0