หน้าหลัก รายวิชา เกี่ยวกับเรา ช่วยเหลือ ติดต่อเรา
  User Organizer
User Name
Password


สมัครเรียน ฟรี!!!

  User Online
ผู้เยี่ยมชม80  คน
สมาชิก0  คน

EC261: เศรษฐศาสตร์อุตสาหกรรม (Industrial Economics)
 
ชื่อหลักสูตร : EC261:เศรษฐศาสตร์อุตสาหกรรม (Industrial Economics)
ผู้สร้างหลักสูตร : Ratchadaporn
ระยะเวลา : 48 วัน

เนื้อหา :
โครงสร้างเศรษฐกิจไทยและโครงสร้างของภาคอุตสาหกรรม ความสัมพันธ์ระหว่างการพัฒนาภาคอุตสาหกรรมกับการพัฒนาเศรษฐกิจ การตัดสินใจเกี่ยวกับการลงทุน การผลิตและการเลือกทำเลที่ตั้งของอุตสาหกรรม วิธีหาแหล่งเงินทุนเพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมและนำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในภาคอุตสาหกรรม

วัตถุประสงค์ :
1. เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจในโครงสร้างเศรษฐกิจไทยและโครงสร้างของภาคอุตสาหกรรม
2. เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจในความสัมพันธ์ระหว่างการพัฒนาภาคอุตสาหกรรมกับการพัฒนาเศรษฐกิจ
3. เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจ และสามารถฝึกคิดตัดสินใจเกี่ยวกับการลงทุนได้
4. เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจในรูปแบบการผลิตและการเลือกทำเลที่ตั้งของอุตสาหกรรม
5. เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจในวิธีหาแหล่งเงินทุนเพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมตลอดจนมีหลักในการเลือกเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในภาคอุตสาหกรรมให้เหมาะสมได้

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม :
ผู้ที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชาเศรษฐศาสตร์อุตสาหกรรม

เอกสารอ้างอิง :
กฤช ภูริสินสิทธิ์. เศรษฐศาสตร์อุตสาหกรรม. กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยรามคำแหง พิมพ์ครั้งที่ 2, 2554.
จิรพัฒน์ เงาประเสริฐวงศ์. การวิเคราะห์ต้นทุนอุตสาหกรรมและจัดทำงบประมาณ. กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์ พิมพ์ครั้งที่ 3, 2552.
ประพันธ์ เศวตนันทน์. เศรษฐศาสตร์มหภาค. กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พิมพ์ครั้งที่ 4, 2547.
พัชรินพร ภู่อภิสิทธิ์. เศรษฐศาสตร์อุตสาหกรรม. กรุงเทพฯ : สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตพระนครเหนือ, 2544.
วันรักษ์ มิ่งมณีนาคิน. หลักเศรษฐศาสตร์จุลภาค. กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พิมพ์ครั้งที่ 19, 2550.
สมนึก แตงเจริญ. นโยบายทางเศรษฐกิจ. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์จุฬาลงกรณ์, 2540.
อาธิ ครูศากยวงศ์. เศรษฐศาสตร์อุตสาหกรรม. กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น, 2553.
เอกอรุณ อวนสกุล. เศรษฐศาสตร์การจัดการ. กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น, 2553.

รายละเอียดผู้สร้างหลักสูตร:
 Ratchadaporn

Copyright © 2011 www.psru.ac.th, All rights reserved.
license agreement Version : 3.0