หน้าหลัก รายวิชา เกี่ยวกับเรา ช่วยเหลือ ติดต่อเรา
  User Organizer
User Name
Password


สมัครเรียน ฟรี!!!

  User Online
ผู้เยี่ยมชม10  คน
สมาชิก0  คน

LING152: Phonetics and Phonology
 
ชื่อหลักสูตร : LING152:Phonetics and Phonology
ผู้สร้างหลักสูตร : taweesak
ระยะเวลา : 47 วัน

เนื้อหา :
a study of characteristics of human speech sounds and how to use themBasic principles of phonetics and descriptions of vowels and consonants and the phonetic symbols, and supra-segmental features such as stress and intonation. An exploration of the definition of phonology and phonological rules in the English language system such as syllable structures, consonant clusters, assimilation, linkage, strong and weak forms, etc.

วัตถุประสงค์ :
Students should be able to:
1. define what phonetics is and its branches.
2. define what phonology is.
3. identify speech sounds and International Phonetic Alphabet.
4. describe the features of vowels and consonants
5. describe phonological rules in English
6. transcribe spoken texts.
7. read transcription of monologue and dialogue
8. pronounce correct linkage, stress and intonation
9. use strong and weak forms appropriately

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม :
undergraduate students

เอกสารอ้างอิง :
ปรารมภ์รัตน์ โชติกเสถียร. การออกเสียงสระและเสียงพยัญชนะในภาษาอังกฤษ. กรุงเทพฯ:สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณืมหาวิทยาลัย, ๒๕๔๘
พิณทิพย์ ทวยเจริญ. การพูดภาษาอังกฤษตามหลักภาษาศาสตร์. กรุงเทพฯ:สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ๒๕๓๔

รายละเอียดผู้สร้างหลักสูตร:
 taweesak

Copyright © 2011 www.psru.ac.th, All rights reserved.
license agreement Version : 3.0