หน้าหลัก รายวิชา เกี่ยวกับเรา ช่วยเหลือ ติดต่อเรา
  User Organizer
User Name
Password


สมัครเรียน ฟรี!!!

  User Online
ผู้เยี่ยมชม63  คน
สมาชิก0  คน

BIOL130: สัตววิทยา
 
ชื่อหลักสูตร : BIOL130:สัตววิทยา
ผู้สร้างหลักสูตร : zoology
ระยะเวลา : 40 วัน

เนื้อหา :
การจำแนกประเภท สัณฐานวิทยา กายวิภาค สรีรวิทยา การสืบพันธุ์ การเจริญเติบโต นิเวศวิทยา วิวัฒนาการและพฤติกรรมของสัตว์ เริ่มตั้งแต่สิ่งมีชีวิตเซลล์เดียวจนกระทั่งถึงสัตว์ที่มีกระดูกสันหลัง การรวบรวมและเก็บตัวอย่าง

วัตถุประสงค์ :
1.เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจในเนื้อหารายวิชาสัตววิทยา ในเรื่อง การจำแนกประเภท สัณฐานวิทยา กายวิภาค สรีรวิทยา การสืบพันธุ์ การเจริญเติบโต นิเวศวิทยา วิวัฒนาการและพฤติกรรมของสัตว์ เริ่มตั้งแต่สิ่งมีชีวิตเซลล์เดียวจนกระทั่งถึงสัตว์ที่มีกระดูกสันหลัง การรวบรวมและเก็บตัวอย่าง
2.เพื่อให้มีทักษะในการปฏิบัติ และวิจัยทางสัตววิทยาในห้องปฏิบัติการและภาคสนาม

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม :
ผ่านรายวิชา BIOL111

เอกสารอ้างอิง :
ธัชคณิน จงจิตวิมล. 2553. เอกสารประกอบการสอนสัตววิทยา. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม.

รายละเอียดผู้สร้างหลักสูตร:
 zoology

Copyright © 2011 www.psru.ac.th, All rights reserved.
license agreement Version : 3.0