หน้าหลัก รายวิชา เกี่ยวกับเรา ช่วยเหลือ ติดต่อเรา
  User Organizer
User Name
Password


สมัครเรียน ฟรี!!!

  User Online
ผู้เยี่ยมชม58  คน
สมาชิก0  คน

MS 238: สถิติสำหรับธุรกิจและการจัดการ
 
ชื่อหลักสูตร : MS 238:สถิติสำหรับธุรกิจและการจัดการ
ผู้สร้างหลักสูตร : ajthum
ระยะเวลา : 1 วัน

เนื้อหา :
การนำหลักและวิธีการทางสถิติมาใช้ในการตัดสินใจธุรกิจและการจัดการ ความน่าจะเป็นและตัวแปร ทฤษฎีการแจกแจงความน่าจะเป็น การสุ่มตัวอย่างและการวัดการกระจายการทดสอบสมมติฐาน การวิเคราะห์ความแปรปรวน การวิเคราะห์สหสัมพันธ์และการถดถอย การทดสอบไคสแคว์

วัตถุประสงค์ :
1. เพื่อให้ผู้เรียนมีความรุู้เข้าใจเกี่ยวกับสถิติสำหรับธุรกิจและการจัดการ
2. เพื่อให้ผู้เรียนทราบขั้นตอน เทคนิคการใช้สถิติสำหรับธุรกิจและการจัดการ
3.เพื่อให้ผู้เรียนสามารถใช้สถิติสำหรับธุรกิจและการจัดการ มาช่วยในการตัดสินใจ เกี่ยกับการดำเนินธุรกิจ ไม่ว่าจะเป็นด้านการตลาด การจัดการ การบริหารทรัพยากรมนุษย์ หรือ การบัญชี

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม :
-

เอกสารอ้างอิง :
กัลยา วานิชย์, หลักสถิติ.พิมพ์ครั้งที่ 8 โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,2549.
ธีรยุทธ พึ่งเทียร, สถิติเบื้องต้นและการวิจัย, พิมพ์ครั้งที่ 2 สำนักพิมพ์สูตรไพศาล,2545.
ปรีชา อัศวเดชานุกร และ เสาวรส ใหญ่สว่าง, สถิติเพื่อธุรกิจ,พิมพ์ครั้งที่ 1 โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,2550

รายละเอียดผู้สร้างหลักสูตร:
 ajthum
สาขาวิชาการจัดการ คณะวิทยาการจัดการ โทรศัพท์ 0867290928 e-mail. Aj.thum@hotmail.com

Copyright © 2011 www.psru.ac.th, All rights reserved.
license agreement Version : 3.0