หน้าหลัก รายวิชา เกี่ยวกับเรา ช่วยเหลือ ติดต่อเรา
  User Organizer
User Name
Password


สมัครเรียน ฟรี!!!

  User Online
ผู้เยี่ยมชม59  คน
สมาชิก0  คน

ANS 241 : Animal Anatomy and Physiology
 
ชื่อหลักสูตร : ANS 241 :Animal Anatomy and Physiology
ผู้สร้างหลักสูตร : preechamoonsan
ระยะเวลา : 212 วัน

เนื้อหา :
โครงสร้างและส่วนประกอบของกระดูกและเนื้อเยื่อทางเคมี การแบ่งกระดูกตามรูปร่างและหน้าที่ระบบกล้ามเนื้อ ระบบสูบฉีดโลหิต การย่อยอาหาร การหายใจ และระบบขับถ่าย สรีรวิทยาของสัตว์เลี้ยง ไต และหน้าที่ของไต การทำงานของกล้ามเนื้อและระบบประสาท ต่อมไร้ท่อ การสืบพันธุ์ การให้นมและการเจริญเติบโต

วัตถุประสงค์ :
1. เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับลักษณะโครงร่างของอวัยวะ และส่วนประกอบของ ร่างกายสัตว์
2. เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับหน้าที่ของอวัยวะต่างๆ ในร่างกายสัตว์

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม :
นักศึกษาสัตวศาสตร์

เอกสารอ้างอิง :
กฤษ อังคนาพร. (2547). สรีรวิทยาของกระเพาะอาหารสัตว์เคี้ยวเอื้อง. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ ตีรณสาร.
จิรา ธีรสุวรรณจักร. (2542). กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาของมนุษย์. ภูเก็ต : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. สถาบันราชภัฏภูเก็ต.
ชนิพร ปวนอินตา. (2553). เมมเบรนและระบบปกคลุมร่างกาย. ใน ผาสุก มหรรฆานุเคราะห์. (บรรณาธิการ). ตำรากายวิภาคศาสตร์ทั่วไป. (พิมพ์ครั้งที่ 1, หน้า101-114). เชียงใหม่ : ธนบรรณ.
ณิชากร วงศ์สวรรค์พร. (2541). เอกสารประกอบการสอนวิชากายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา. กรุงเทพฯ : คณะครุศาสตร์. สถาบันราชภัฏจันทรเกษม.
นงลักษณ์ สิทธิชัย. (2542). กายวิภาคศาสตร์. กรุงเทพฯ : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. สถาบันราชภัฏสวนสุนันทา.
บังอร ฉางทรัพย์. (2554). กายวิภาคศาสตร์ 1. (พิมพ์ครั้งที่ 5). กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ปฏิพัทธ์ สุวรรณห้อย. (2553). ระบบข้อต่อ (Articulation). ใน ผาสุก มหรรฆานุเคราะห์ (บก.). ตำรากายวิภาคศาสตร์ทั่วไป. (พิมพ์ครั้งที่ 1, หน้า138-143). เชียงใหม่ : ธนบรรณ.
พันทิพา พงษ์เพียจันทร์. (2547). หลักการอาหารสัตว์เล่ม 2 : หลักโภชนศาสตร์และการประยุกต์ (ฉบับปรับปรุง). กรุงเทพมหานคร : โอเดียนสโตร์.
รำแพน พรเทพเกษมสันต์. (2549). กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาของมนุษย์. (พิมพ์ครั้งที่ 5). กรุงเทพฯ : โสภณการพิมพ์.
วิโรจน์ จันทรัตน์. (2535). กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาของสัตว์เลี้ยง. (พิมพ์ครั้งที่ 2). เชียงใหม่ : คณะผลิตกรรมการเกษตร. สถาบันเทคโนโลยีการเกษตรแม่โจ้.
สมปอง สรวมศิริ. (2552). กายวิภาคและสรีรวิทยาของสัตว์เลี้ยง. เชียงใหม่ : คณะผลิตกรรมการเกษตร. มหาวิทยาลัยแม่โจ้.
อนันต์ ปานศุภวัชร. (2542). กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา. สกลนคร : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. สถาบันราชภัฏสกลนคร.
Aspinall, V. and O’Reilly, M. (2007). In Jeffery, A. (Eds.). Introduction to Veterinary Anatomy and Physiology. (1sted.). London : Butterworth-Heinemann.
Bassert, J.M. (2008). In Colville, T. and Bassert, J. M. (Eds.). CLINICAL ANATOMY and PHYSIOLOGY for Veterinary Technicians. (2 nd ed.). Missouri : Mosby, Inc.
Colville, T. (2008). In Colville, T. and Bassert, J. M. (Eds.). CLINICAL ANATOMY and PHYSIOLOGY for Veterinary Technicians. (2 nd ed.). Missouri : Mosby, Inc.

รายละเอียดผู้สร้างหลักสูตร:
 preechamoonsan
ห้องทำงาน ชั้น2 ห้อง กอ.206 คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร
รับทุน e-leaningของมรพส.

Copyright © 2011 www.psru.ac.th, All rights reserved.
license agreement Version : 3.0