หน้าหลัก รายวิชา เกี่ยวกับเรา ช่วยเหลือ ติดต่อเรา
  User Organizer
User Name
Password


สมัครเรียน ฟรี!!!

  User Online
ผู้เยี่ยมชม57  คน
สมาชิก0  คน

AC 362 : ระบบสารสนเทศทางการบัญชี
 
ชื่อหลักสูตร : AC 362 :ระบบสารสนเทศทางการบัญชี
ผู้สร้างหลักสูตร : pueng_natt
ระยะเวลา : 34 วัน

เนื้อหา :
หลักและวิธีการวางระบบบัญชี การออกแบบกระบวนการทางบัญชี เอกสารต่าง ๆ ตลอดจนรายงานทางการบัญชี วิธีการของระบบสารสนเทศทางการบัญชี หลักการวิเคราะห์และออกแบบระบบ ระบบสารสนเทศทางการบัญชีและการควบคุม วงจรธุรกิจ ขั้นพื้นฐาน ระบบขายและรับเงินสด ระบบซื้อและจ่ายเงินสด ระบบการผลิต ระบบสินค้าคงเหลือ ระบบการจัดการทรัพยากรบุคคล ระบบเงินเดือนและค่าแรง ระบบบัญชีแยกประเภททั่วไป และการรายงาน

วัตถุประสงค์ :
1. เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบสารสนเทศทางทางการบัญชี สามารถออกแบบระบบธุรกิจได้
2. เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจในโปรแกรมสำเร็จรูปทางการบัญชี และสามารถบันทึกเหตุการณ์ทางการบัญชีที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจได้
3. เพื่อให้ผู้เรียนมีพื้นฐานความรู้ทางด้านระบบสารสนเทศทางการบัญชีสามารถนำไปประยุกต์กับการประกอบอาชีพได้

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม :
นักศึกษาชั้นปีที่ 3

เอกสารอ้างอิง :
รศ.พลพธู ปียวรรณ และรศ.ดร.กัญนิภัทธิ์ นิธิโรจน์ธนัท. ระบบสารสนเทศทางการบัญชี. พิมพ์ครั้งที่3. กรุงเทพมหานคร: บริษัท วิทยพัฒน์ จำกัด, 2557.
Ralph M.Stair and George W.Reynolds. Fundamental of Information, Fourth Edition.
Thomson Course Technology, 2008.
Dasaratha V.Rama, and Frederick L.Jones. Accounting Information Systems, First Edition,
Thomson South – Western, 2006.

รายละเอียดผู้สร้างหลักสูตร:
 pueng_natt

Copyright © 2011 www.psru.ac.th, All rights reserved.
license agreement Version : 3.0