หน้าหลัก รายวิชา เกี่ยวกับเรา ช่วยเหลือ ติดต่อเรา
  User Organizer
User Name
Password


สมัครเรียน ฟรี!!!

  User Online
ผู้เยี่ยมชม56  คน
สมาชิก0  คน

CERA371: เตาเผาและการเผาเซรามิกส์ 2
 
ชื่อหลักสูตร : CERA371:เตาเผาและการเผาเซรามิกส์ 2
ผู้สร้างหลักสูตร : beecool
ระยะเวลา : 112 วัน

เนื้อหา :
ศึกษาการจำแนกชนิดของเตาเผา ลักษณะโครงสร้าง ผลดีและผลเสียของเตาเผาชนิดต่างๆ วิธีเลือกใช้เตาเผา อุปกรณ์ที่ใช้กับเตาเผา และการควบคุมเตาเผา ฝึกฝนการออกแบบและการเขียนแบบเตาเผาประเภทต่างๆ พร้อมการทดลองสร้างเตาเผา

วัตถุประสงค์ :
1.เพื่อให้ผูืเรียนสามารถออกแบบและสร้างเตาเผาเซรามิกส์ได้
2.เพื่อให้ผู้เรียนสามารถเผาและควบคุมการเผาเซรามิกส์ได้

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม :
ผู้เรียนที่ผ่าน รายวิชาเตาเผาและการเผาเซรามิกส์ 1 มาก่อน

เอกสารอ้างอิง :
สมศักดิ์ ชวาลาวัณย์. (2549). เซรามิกส์. กรุงเทพฯ : โอเดียนสโตร์.
สุขุมาล เล็กสวัสดิ์. (2548). เครื่องปั้นดินเผา พื้นฐานการออกแบบและปฏิบัติงาน. กรุงเทพมหานคร : พิมพ์ที่บริษัทแอคทีฟ พริ้นท์ จำกัด. พิมพ์ครั้งที่ 1 สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
อำพน วัฒนรังสรรค์. (2540). ลักษณะโครงสร้างเตาเผาเซรามิก. วารสารเซรามิกส์, ปีที่ 3 ฉบับที่ 8 : 29 หน้า 35-49.
Olsen, Frederick L. (2001). The Kiln Book Materials, Specifications and Construction (3rd ed.). Philadelphia : Chilton Book Company.

รายละเอียดผู้สร้างหลักสูตร:
 beecool

Copyright © 2011 www.psru.ac.th, All rights reserved.
license agreement Version : 3.0