หน้าหลัก รายวิชา เกี่ยวกับเรา ช่วยเหลือ ติดต่อเรา
  User Organizer
User Name
Password


สมัครเรียน ฟรี!!!

  User Online
ผู้เยี่ยมชม48  คน
สมาชิก0  คน

CONS362: วิศวกรรมขนส่ง (Transportation Engineering)
 
ชื่อหลักสูตร : CONS362:วิศวกรรมขนส่ง (Transportation Engineering)
ผู้สร้างหลักสูตร : highwayman
ระยะเวลา : 58 วัน

เนื้อหา :
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการคมนาคมขนส่งทางบก, ทางน้ํา, ทางอากาศ, และทางท่อ ตลอดจนวิศวกรรมจราจร, การออกแบบถนนทางด้านเรขาคณิต, การวางแผนการขนส่ง, การขนส่งสาธารณะ, การตรวจสอบความปลอดภัยทางถนน และการสืบสวนอุบัติเหตุทางถนน

วัตถุประสงค์ :
1. เพื่อใหผู้เรียนทราบความหมายของวิศวกรรมขนส่งและความเชื่อมโยงระหว่าง วิศวกรรมขนส่งกับสังคมทั้งในระดับชุมชน, ประเทศ, และนานาประเทศ
2. เพื่อให้ผู้เรียนทราบขอบข่ายงานที่เกี่ยวข้องกับวิศวกรรมขนส่งและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับวิศวกรรมขนส่ง
3. เพื่อให้ผู้เรียนทราบหลักการการวางแผนการขนส่งและการวิเคราะห์ความต้องการเดินทาง
4. เพื่อให้ผู้เรียนทราบหลักการวิเคราะห์เกี่ยวกับวิศวกรรมจราจรระดับพื้นฐาน
5. เพื่อให้ผู้เรู้ยนทราบหลักการและประเภทของระบบขนส่งสาธารณะ
6. เพื่อให้ผู้เรียนสามารถนำหลักเศรษฐศาสตร์เบื้องต้นไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจาวันได้อย่างเหมาะสม
7. เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเกิดปัญหาจราจรและการนำหลักการควบคุมความตองการเดินทางและการจัดการการจราจรมาประยุกต์

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม :
- นักศึกษาชั้นปี 4 สาขาวิชาเอกเทคโนโลยีก่อสร้าง
- นักศึกษา ปวส. ก่อสร้าง, โยธา, สำรวจ และสถาปัตย์

เอกสารอ้างอิง :
วิศวกรรมขนส่ง (Transportation Engineering), ดร. นายสุรเมศวร์ พิริยะวัฒน์, 2551
การตรวจสอบความปลอดภัยทางถนน, กรมทางหลวง, 2549
Introduction to Transportation Engineering, Jame H. Banks, 2001

รายละเอียดผู้สร้างหลักสูตร:
 highwayman
Construction Technology
Faculty of Industrial Technology, PSRU

Copyright © 2011 www.psru.ac.th, All rights reserved.
license agreement Version : 3.0