หน้าหลัก รายวิชา เกี่ยวกับเรา ช่วยเหลือ ติดต่อเรา
  User Organizer
User Name
Password


สมัครเรียน ฟรี!!!

  User Online
ผู้เยี่ยมชม47  คน
สมาชิก0  คน

MK312: การตลาดบริการ
 
ชื่อหลักสูตร : MK312:การตลาดบริการ
ผู้สร้างหลักสูตร : piyatida19
ระยะเวลา : 4 วัน

เนื้อหา :
ศึกษาความหมายและความสำคัญของตลาดบริการ ประเภทของตลาดบริการ วิธีวิเคราะห์สถานการณ์และสภาพแวดล้อมของตลาดบริการประเภทต่างๆ การวางแผนและการกำหนดกลยุทธ์ทางการตลาดสำหรับตลาดบริการ ศึกษาและวิเคราะห์ปัญหาทางการตลาดของธุรกิจบริการเพื่อกำหนดแนวทางการแก้ไข

วัตถุประสงค์ :
1. ผู้เรียนมีความเข้าใจถึงแนวความคิดทางการตลาดบริการสมัยใหม่ และสามารถจำแนกประเภทของธุรกิจบริการได้
2. ผู้เรียนสามารถวางแผนการตลาดบริการได้
3. ผู้เรียนสามารถนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้กับการทำงานหรือธุรกิจของตนเองในอนาคตได้

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม :
นักศึกษาชั้นปีที่ 2 (หลักสูตรใหม่) หรือ ชั้นปีที่ 3 (หลักสูตรเก่า)

เอกสารอ้างอิง :
ยุพาวรรณ วรรณวาณิชย์. การจัดการการตลาดบริการ กรุงเทพ:สำนักพิมพ์แสงดาว จำกัด, 2548
ฉัตยาพร เสมอใจ. (2545). การตลาดธุรกิจบริการ. กรุงเทพฯ: เอ็กซเปอร์เน็ท.
ชัยสมพล ชาวประเสริฐ. (2546). การตลาดบริการ. กรุงเทพฯ: ซีเอ็ดยูเคชั่น.
ชื่นอารมณ์ ภาระพฤติ. (2544). การตลาดบริการ. กรุงเทพฯ: คณะวิทยาการจัดการ สถาบันราชภัฏสวนดุสิต.
ธีรกิติ นวรัตน ณ อยุธยา. (2545). การตลาดสำหรับบริการ แนวคิดและกลยุทธ์. เชียงใหม่: ภาควิชาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.
สมวงศ์ พงศ์สถาพร. Service Marketing. กรุงเทพ : นัทรีพับลิค, 2546.
สุมนา อยู่โพธิ์. (2544). ตลาดบริการ. กรุงเทพฯ: บิ๊ก โฟร์ เพรส.
อดุลย์ จาตุรงคกุล และคณะ แปลและเรียบเรียง การตลาดบริการ (Service Marketing and Management)
กรุงเทพฯ : เพียรสันเอ็ดดูเคชั่น อินโดไชน่า,2546.

รายละเอียดผู้สร้างหลักสูตร:
 piyatida19

Copyright © 2011 www.psru.ac.th, All rights reserved.
license agreement Version : 3.0