หน้าหลัก รายวิชา เกี่ยวกับเรา ช่วยเหลือ ติดต่อเรา
  User Organizer
User Name
Password


สมัครเรียน ฟรี!!!

  User Online
ผู้เยี่ยมชม847  คน
สมาชิก0  คน

AC 101: การบัญชีทั่วไป (ผศ.พัชรินทรา)
 
ชื่อหลักสูตร : AC 101:การบัญชีทั่วไป (ผศ.พัชรินทรา)
ผู้สร้างหลักสูตร : apple_psru
ระยะเวลา : 4 วัน

เนื้อหา :
หลักการเบื้องต้น แนวคิด และแนวปฏิบัติทางการบัญชี การบันทึก การจัดทำรายงานทางการเงิน การใช้สารสนเทศทางการบัญชีในการจัดการ

วัตถุประสงค์ :
1. เพื่อทำให้มีความรู้เกี่ยวกับแนวคิดหลักการบัญชี และวิธีการบันทึกรายการบัญชีทั่วไป
2. เพื่อให้มีความรู้ในการจัดทำรายงานทางการเงิน
3. เพื่อให้มีความสามารถในการนำสารสนเทศทางการบัญชีไปใช้เป็นข้อมูลในการบริหารงาน

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม :
นักศึกษาทุกสาขาวิชา

เอกสารอ้างอิง :
1. หนังสือการบัญชีขั้นต้น
2. มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
3. พระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ.2543
4. พระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ.2547

รายละเอียดผู้สร้างหลักสูตร:
 apple_psru

Copyright © 2011 www.psru.ac.th, All rights reserved.
license agreement Version : 3.0