หน้าหลัก รายวิชา เกี่ยวกับเรา ช่วยเหลือ ติดต่อเรา
  User Organizer
User Name
Password


สมัครเรียน ฟรี!!!

  User Online
ผู้เยี่ยมชม61  คน
สมาชิก0  คน

C1551: คอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย
 
ชื่อหลักสูตร : C1551:คอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย
ผู้สร้างหลักสูตร : ingody
ระยะเวลา : 3 วัน

เนื้อหา :
ศึกษาชนิดข้อมูลของมัลติมีเดีย ทฤษฎีการแปลงข้อมูลให้อยู่ในรูปแบบดิจิทัล การปรับแต่ง ลดขนาดข้อมูลที่จัดเก็บข้อมูลมัลติมีเดีย การใช้เครื่องมืออุปกรณ์ ฮาร์ดแวร์และโปรแกรมประยุกต์ที่เหมาะสม ในการสร้างมัลติมีเดีย อาทิ เสียง วิดีโอ รูปภาพ ภาพเคลื่อนไหว (Animation) ภาพสามมิติ การผลิตสื่อ การสร้างความสัมพันธ์ ไฮเปอร์ลิงค์ การออกแบบและพัฒนาระบบงานมัลติมีเดียในงานธุรกิจ

วัตถุประสงค์ :
1. เพื่อให้นักศึกษามีฐานความรู้ที่เป็นรูปธรรมในการศึกษาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดียสำหรับงานธุรกิจสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
2. เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ ความเข้าใจ วางแผน และตัดสินใจ ในการออกแบบและพัฒนาระบบงานมัลติมีเดียในงานธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ

รายละเอียดผู้สร้างหลักสูตร:
 ingody
นักวิชาการโสตทัศนศึกษา
บัณฑิตวิทยาลัย อาคาร 4 ชั้น 1 ห้อง 414
โทร 055-241711

Copyright © 2011 www.psru.ac.th, All rights reserved.
license agreement Version : 3.0